ระเบียบและสวัสดิการ
เรื่องโดย Administrator   

ระเบียบและสวัสดิการ

ชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศรุ่น ๘๔ ปี

หมวดที่ ๑

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบและสวัสดิการศิษย์เก่าบวรนิเวศ รุ่น ๘๔ ปี"

ข้อ ๒ ชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศ รุ่น ๘๔ ปี (ซึ่งต่อไปหากไม่กล่าวถึงโดยเฉพาะจะเรียกว่า "ชมรมฯ" หมายถึง

     ๒.๑ นักเรียน ร.ร.วัดบวรนิเวศ ที่เข้าเรียนชั้น ม.ศ.๑ ปีการศึกษา ๒๕๑๖
     ๒.๒ นักเรียน ร.ร.วัดบวรนิเวศ ที่เข้าเรียนชั้น ม.ศ.๒ ปีการศึกษา ๒๕๑๗
     ๒.๓ นักเรียน ร.ร.วัดบวรนิเวศ ที่เข้าเรียนชั้น ม.ศ.๓ ปีการศึกษา ๒๕๑๘
     ๒.๔ นักเรียน ร.ร.วัดบวรนิเวศ ที่เข้าเรียนชั้น ม.ศ.๔ ปีการศึกษา ๒๕๑๙

หมวด ๒

วัตถุประสงค์

ข้อ ๓ วัตถุประสงค์

     ๓.๑ ส่งเสริมให้สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร, ความรู้, ข้อมูล, ประสบการณ์ และแนวความคิด และร่วมมือกันพัฒนางานของสมาชิกให้ดีขึ้น
     ๓.๒ ส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์ พบปะสังสรรค์ และร่วมมือซึ่งกันและกัน
     ๓.๓ ช่วยเหลือสมาชิก และครอบครัวสมาชิก เนื่องในโอกาสต่างๆ
     ๓.๔ ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก
     ๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุน "สมาคมศิษย์เก่าวัดบวรนิเวศ"
     ๓.๖ ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

หมวดที่ ๓

สมาชิก

ข้อ ๔ สมาชิกภาพ สมาชิก"ชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศ รุ่น ๘๔ ปี" ประกอบด้วย

     ๔.๑ นักเรียน ร.ร.วัดบวรนิเวศ ที่เข้าเรียนชั้น ม.ศ.๑ ปีการศึกษา ๒๕๑๖
     ๔ .๒ นักเรียน ร.ร.วัดบวรนิเวศ ที่เข้าเรียนชั้น ม.ศ.๒ ปีการศึกษา ๒๕๑๗
     ๔ .๓ นักเรียน ร.ร.วัดบวรนิเวศ ที่เข้าเรียนชั้น ม.ศ.๓ ปีการศึกษา ๒๕๑๘
     ๔ .๔ นักเรียน ร.ร.วัดบวรนิเวศ ที่เข้าเรียนชั้น ม.ศ.๔ ปีการศึกษา ๒๕๑๙

ข้อ ๕ สิทธิของสมาชิก มีดังนี้

     ๕.๑ สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม และเอกสารต่างๆที่ทางรุ่นฯ จัดให้มีขึ้น
     ๕.๒ สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมประจำปี และลงมติได้ ๑ คนต่อ ๑ เสียง
     ๕.๓ สมาชิกมีสิทธิเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการเงินของชมรมฯได้
     ๕.๔ สมาชิกมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการชมรมฯ
     ๕.๕ สมาชิกมีสิทธิเสนอชื่อและเลือกตั้งประธานชมรมฯ โดยลงมติ ๑ คนต่อ ๑ เสียง
     ๕.๖ สมาชิกจำนวน ๓ ใน ๔ ของที่ประชุม มีสิทธิลงมติไม่ไว้วางใจคณะกรรมการทั้งคณะ หรือรายบุคคล เพื่อเลือกกรรมการใหม่ได้
     ๕.๗ สมาชิกมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากชมรมฯ เนื่องในโอกาสต่างๆ ที่ทางชมรมฯ กำหนดไว้ หรือตามที่กรรมการชมรมเห็นชอบ
     ๕.๘ สมาชิกมีสิทธิได้รับประโยชน์อื่นๆใด ที่ทางชมรมฯจัดให้มีขึ้น

ข้อ ๖ หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้

     ๖.๑ สมาชิกมีหน้าที่จะต้องชำระเงิน (ตามจำนวนเงินที่คณะกรรมการชมรมฯกำหนด) ในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ทางชมรมฯจัดให้มีขึ้น
     ๖.๒ สมาชิกมีหน้าที่ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานต่างๆที่จัดให้มีขึ้น
     ๖.๓ สมาชิกมีหน้าที่ช่วยเหลือ แนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆซึ่งกันและกัน
     ๖.๔ สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและสวัสดิการ ฉบับนี้

 

หมวด ๔

กรรมการ

ข้อ ๗ คณะกรรมการ ประกอบด้วย

  • ประธาน   ๑   ตำแหน่ง
  • รองประธาน   ๒   ตำแหน่ง
  • เหรัญญิก   ๑   ตำแหน่ง
  • ปฏิคม   ๑   ตำแหน่ง
  • กรรมการ ไม่น้อยกว่า   ๗   ตำแหน่ง
  • เลขานุการ   ๑   ตำแหน่ง
  • ผู้ช่วยเลขานุการ   ๑   ตำแหน่ง
  • ที่ปรึกษา ตามที่เห็นควร   -   ตำแหน่ง

รวมแล้วไม่น้อยกว่า   ๑๔   ตำแหน่ง

ข้อ ๘ คณะกรรมการให้ดำรงตำแหน่งตามวาระไม่เกิน ๑ ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระสามารถที่จะได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการในวาระต่อไปได้

ข้อ ๙ คณะกรรมการจะพ้นสภาพในกรณี ดังต่อไปนี้

     ๙.๑ ครบวาระ ๑ ปี
     ๙.๒ ถึงแก่กรรม หรือสาบสูญ
     ๙.๓ ลาออก โดยได้รับความเห็นชอบไม่ต่ำกว่า ๓ใน๔ ของคณะกรรมการ
     ๙.๔ มีความประพฤติเสื่อมเสีย และคณะกรรมการเห็นสมควรให้พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ โดยคะแนนเสียง ๓ใน๔ ของคณะกรรมการ
     ๙.๕ สมาชิกไม่ต่ำกว่า ๓ใน๔ ของที่ประชุมใหญ่เห็นสมควรในออก

ข้อ ๑๐ ให้สมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธาน ๑ คน และกรรมการอีกจำนวนหนึ่ง แล้วให้ประธาน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๑ เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ ให้ประธานคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เข้ามาเป็นกรรมการตามตำแหน่งที่ว่างลงภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ตำแหน่งกรรมการนั้นว่างลง ในกรณีที่ประธานพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวให้รองประธานทำหน้าที่ประธานแทน

ข้อ ๑๒ เมื่อคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ ต่อไป จนกว่าประธานคนใหม่จะแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่เสร็จ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันที่ประธานคนใหม่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิก พร้อมทั้งให้มีเอกสารส่งมอบงานด้วย

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

     ๑๓.๑ คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ นับแต่วันที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ จากคณะกรรมการชุดเก่า
     ๑๓.๒ กำหนดนโยบาย และดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ
     ๑๓.๓ รับทราบข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากสมาชิก ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม แล้วนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา ปรับปรุง หรือแก้ไข ปัญหาการดำเนินงานหรือกิจกรรม พร้อมทั้งแจ้งการดำเนินการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่คณะกรรมการจัดให้มีขึ้นให้สมาชิกทราบ
     ๑๓.๔ ประธานสามารถเรียกประชุมคณะกรรมการ หรือสมาชิก ในกรณีที่เหมาะสมหรือจำเป็นเร่งด่วน
     ๑๓.๕ กรรมการสามารถลงคะแนนเสียงได้ ๑ คน ต่อ ๑ เสียง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

ข้อ ๑๔ หน้าที่ของกรรมการตามตำแหน่งต่างๆ

     ๑๔.๑ ประธาน เป็นผู้แทนคณะกรรมการในการดำเนินกิจกรรมทั้งปวงของชมรมฯ
     ๑๔.๒ รองประธาน เป็นผู้ช่วยประธาน และทำหน้าที่แทนเมื่อประธานไม่อยู๋ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
     ๑๔.๓ เหรัญญิก ทำหน้าที่เก็บรักษา และจ่ายเงิน จัดทำบัญชี ควบคุมพัสดุภัณฑ์ จัดทำงบประมาณ และแสดงรายรับ-รายจ่าย เสอนต่อคณะกรรมการ และสมาชิก
     ๑๔.๔ ปฏิคม ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ติดต่อประสานงานกับสมาชิกหรือหน่วยงานอื่นๆ และทำหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆของชมรมฯ
     ๑๔.๕ เลขานุการ ทำหน้าที่เก็บรวบรวมเอกสาร ติดต่อประสานงานทั่วไป นัดหมาย บันทึกการประชุม สรุปรายงานการประชุม และหน้าที่อื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการอื่น
     ๑๔.๖ ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการและทำหน้าที่แทนเมื่อเลขานุการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
     ๑๔.๗ กรรมการ เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแล พิจารณา บริหาร และร่วมดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆที่จัดให้มีขึ้น หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานมอบหมาย
     ๑๔.๘ ทีปรึกษา เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการในการดำเนินงานต่างๆของชมรมฯ

หมวดที่ ๕

การเงิน

ข้อ ๑๕ การดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน

     ๑๕.๑ รายได้
          ๑๕.๑.๑ รายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ
          ๑๕.๑.๒ รายได้จากการบริจาค
          ๑๕.๑.๓ รายได้จากเงินฝากของชมรมฯ
     ๑๕.๒ รายจ่าย
          ๑๕.๒.๑ รายจ่ายจากการจัดกิจกรรมต่างๆ
          ๑๕.๒.๒ รายจ่ายค่าติดต่อ ไปรษณีย์ โทรศัพท์ เกี่ยวกับกิจกรรมของชมรมฯ
          ๑๕.๒.๓ รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และสิ่งของเกี่ยวกับกิจกรรมของชมรมฯ
          ๑๕.๒.๔ รายจ่ายเกี่ยวกับค่าสวัสดิการงานศพตัวสมาชิก, บิดามารดา, ภรรยาและบุตร ไม่เกินวงเงิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
          ๑๕.๒.๕ รายจ่ายอื่นๆโดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
     ๑๕.๓ เงิน ให้นำฝากไว้กับธนาคารที่คณะกรรมการเห็นชอบ โดยมีคณะกรรมการผู้ลงลายมือชื่อเบิก ๓ คน ดังนี้
     - ประธาน หรือ รองประธาน
     - เหรัญญิก
     - เลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ หรือปฏิคม
     ๑๕.๔ ให้ประธาน หรือรองประธานอนุมัติสั่งจ่ายเงินได้ ครั้งละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท(สองพันบาทถ้วน) หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๗ คน
     ๑๕.๕ เมื่อมีการรับเงิน ให้เหรัญญิกนำเงินฝากธนาคารภายใน ๗ วัน
     ๑๕.๖ ให้เหรัญญิกแจ้งยอดเงิน รายรับ-รายจ่าย ให้คณะกรรมการทราบภายในประชุมครั้งต่อไป

หมวดที่ ๖

การประชุม

ข้อ ๑๖ การประชุม

     ๑๖.๑ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ๒ เดือนต่อครั้ง หรือแล้วแต่ประธานจะเห็นสมควรเป็นกรณีไป
     ๑๖.๒ จัดให้มีการประชุมสมาชิกประจำปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และควรมีวาระการประชุมอย่างน้อย ดังนี้
          ๑๖.๒.๑ รับรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่ผ่านมา
          ๑๖.๒.๒ แถลงผลงานที่ผ่านมาในรอบปี
          ๑๖.๒.๓ แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย
          ๑๖.๒.๔ เลือกตั้งประธานคนใหม่
          ๑๖.๒.๕ เรื่องอื่นๆ
     ๑๖.๓ ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน มีสิทธิเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นกรณีพิเศษ
     ๑๖.๔ การประชุมทุกครั้ง เลขานุการต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมอย่างน้อย ๗ วัน เว้นจะมีเหตุผลพิเศษ
     ๑๖.๕ การประชุมทุกครั้ง ให้ถือจำนวนสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นองค์ประชุม การลงมติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก หากมีจำนวนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมชี้ขาด และออกเสียงได้ ๑ เสียง
     ๑๖.๖ ให้ประธานเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถเป็นประธานในที่ประชุมได้ ให้รองประธานทำหน้าที่แทน
     ๑๖.๗ วัน เวลา และสถานที่ประชุมทุกครั้ง ให้เลขานุการเป็นผู้นัดประชุม พร้อมทั้งจดบันทึกการประชุมด้วย

หมวด ๗

ทั่วไป

ข้อ ๑๗ การดำเนินงาน

     ๑๗.๑ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ๒ เดือนต่อครั้ง หรือแล้วแต่ประธานเห็นสมควรเป็นกรณีไป
     ๑๗.๒ จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกประจำปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
     ๑๗.๓ เอกสาร ข่าวสาร สาระความรู้ต่างๆ ให้แจกจ่ายแก่สมาชิกทราบ

ข้อ ๑๘ การเปลี่ยนแปลง แก้ไขระเบียบและสวัสดิการชมรมฯ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แก้ไข และดำเนินการตามที่แก้ไข

ข้อ ๑๙ การยกเลิกระเบียบ และสวัสดิการชมรมฯเมื่อมีเหตุจำเป็นต้องยกเลิกด้วยประการใดๆ ต้องเรียกสมาชิกประชุมเพื่อยกเลิก ห้ามมิให้แบ่งปันทรัพย์สินต่างๆ ให้แต่สมาชิกเป็นอันขาด

ข้อ ๒๐ ให้ประธาน เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบและสวัสดิการฉบับนี้

ข้อ ๒๑ ให้ใช้ระเบียบและสวัสดิการฉบับนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๒