BN84 Webboard
Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?
รายงานการประชุม (1 viewing) (1) Guest
Go to bottom ตอบกระทู้ Favoured: 0
TOPIC: รายงานการประชุม
#4208
pakae (User)
Platinum Boarder
Posts: 1336
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
รายงานการประชุม วันที่ 28/02/2019 14:43  
รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศรุ่น ๘๔ ปี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ร้านสมบูรณ์ ไชนีส ปากซอยจุฬาลงกรณ์ ๘ ถนนบรรทัดทอง วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
----------------------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา ๒. นายธานินทร์ วศินยนต์
๓. นายสุรศักดิ์ เดชะวงศ์อนันต์ ๔. นายเชาวลิต พุทธภิญโญ
๕. นายชวลิต จับศรทิพย์ ๖. นายชาตรี วชิรวัฒก์
๗. พ.อ.ใจเทพ สุวรรณทัต ๘. นายสุพจน์ ชววิวรรชน์
๙. นายปิยะวัฒน ลัคนากุล ๑๐. นายสุชาติ บำรุงไทยวรกุล
๑๑. นายอิทธิชัย มัยมนัส ๑๒. นายวิชุนห์ บริการหัตถกิจ
๑๓. นายวิรัช ไพศาลศักดิ์ ๑๔. นายโชคชัย ปุณณลิมปกุล

เริ่มประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น.
พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา ประธานชมรมฯ เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๒.๑ รายงานสถานะทางการเงิน
- นายสุรศักดิ์ เหรัญญิกฯ แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีของชมรมฯ ณ วันที่ ๓๑/๐๑/๖๒ มียอดเงินทั้งสิ้น ๑๔๓,๗๖๒.๐๐ บาท และมีรายจ่ายดังนี้
๐๓/๐๒/๖๒ โอนเงินสมทบกองผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษาครบรอบ ๑๒๖ ปี ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๘/๐๒/๖๒ จ่ายค่าช่วยงานศพมารดานายภาคภูมิ ฉิมพาลี สมาชิกฯ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๑๒๑,๗๖๒.๐๐ บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
๒.๒ มารดาเพื่อนเสียชีวิต
- นายชาตรี เลขาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มารดาของนายภาคภูมิ ฉิมพาลี สมาชิกฯ ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และจะทำการฌาปนกิจในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.
-นายสุรศักดิ์ เหรัญญิกฯ กล่าวเสริมว่า ได้โอนเงินร่วมทำบุญกับนายภาคภูมิ ฯ จำนวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท แล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา
๓.๑ การทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษาครบรอบ ๑๒๖ ปี โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
- นายชาตรี เลขาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องมาจากในการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเกี่ยวกับงานวันสถาปนา ๑๒๖ ปี และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาครบรอบ ๑๒๖ ปี โรงเรียนวัดบวรนิเวศ มีมติเห็นชอบให้ตั้งองค์ผ้าป่าในนามชมรมฯ จำนวน ๑ กอง และชมรมฯ บริจาคสมทบกองผ้าป่า ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท และบอกบุญผ้าป่าเพื่อนสมาชิกฯ ทาง ไลน์ Bn84.com จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ชมรมฯ จะมีส่วนร่วมในวันงาน
- ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ได้รับข้อมูลจากนายอัมพุท ที่ปรึกษาฯ ว่า ในวันงานจะมีการวางพานพุ่มเพื่อสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้จัดพานพุ่มให้ในราคาคู่ละ ๕๐๐.๐๐ บาท และคณะกรรมการจัดงานฯ ขอสนับสนุนการออกร้านอาหารเพื่อเลี้ยงผู้ที่เข้าร่วมงาน
ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่า ในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ นอกจากจะตั้งองค์ผ้าป่า ๑ กอง ในนามชมรม ศบน.รุ่น ๘๔ ปี แล้ว จะเข้าร่วมวางพานพุ่ม ทำบุญและทอดผ้าป่า นำโดยประธานชมรมฯ กรรมการและเพื่อนสมาชิกที่เข้าร่วมงาน สำหรับการออกร้านอาหารนั้น รับทราบข้อมูลว่ามีการออกร้านอาหารหลายร้านแล้ว และจากการสอบถามเพื่อนสมาชิกชมรมฯ ที่ขายอาหารแจ้งว่าไม่สะดวกที่จะให้บริการนอกสถานที่ ส่วนยอดเงินบริจาคสมทบองค์ผ้าป่า ณ วันประชุมมียอดเงินทั้งสิ้น ๑๑๙,๗๖๐.๐๐ บาท โดยชมรมฯ จะเปิดรับบริจาคถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันจัดงาน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑ เห็นชอบ ให้ประธานฯ กรรมการและเพื่อนสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่ม ทำบุญ และทอดผ้าป่า โดยค่าพานพุ่มจำนวน ๕๐๐.๐๐ บาท จะชำระให้โรงเรียนในวันงาน
๒. งดกิจกรรมการออกร้านอาหารในวันงาน
๓. รับบริจาคเงินสมทบองค์ผ้าป่าของชมรมฯ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๓.๒ การจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๒
- นายชาตรี เลขาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องมาจากในการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเกี่ยวกับการจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้จัดงานในวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครูและเพื่อนสมากชมรมฯ เวลา ๐๘.๐๐ น. สังสรรค์ประจำปี เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ (รอยัล) และเลือกตั้งคณะกรรมการบริการชมรมฯ เนื่องจากมีเพื่อนสมาชิกชมรมฯ แจ้งว่าช่วงเวลาทำบุญ ๐๘.๐๐ น. ตรงกับเวลาทำวัตรเช้าของพระที่วัดบวรนิเวศวิหาร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวน ต่อไป
ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่า เลื่อนเวลาการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครูและเพื่อนสมาชิกชมรมฯที่เสียชีวิต จาก “เวลา ๐๘.๐๐ น.” เป็น “เวลา ๐๙.๐๐ น.” ส่วนสถานที่ยังคงเป็นที่เดิม นอกจากนี้ยังเห็นควรเลื่อนเวลาการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๒ จาก “เวลา ๑๑.๐๐ น.” เป็น “เวลา ๑๒.๐๐ น. ส่วนสถานที่ยังคงเป็นที่เดิม โดยมอบหมายให้ นายธานินทร์ ฝ่ายหารายได้ฯ และ พ.อ.ใจเทพ กรรมการฯ เป็นผู้ประสานงานกับทางโรงแรมรัตนโกสินทร์ (รอยัล) สำหรับกรณีการเลือกตั้งกรรมการบริหารชมรมฯ นั้น หากไม่มีการเสนอชื่อคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาบริหารงานของชมรมฯ กรรมการชุดปัจจุบันจะไม่รักษาการ และจะเสนอให้สมาชิกพิจารณายุติการดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ

มติที่ประชุม
เห็นชอบ
๑. เลื่อนเวลาเวลาการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครูและเพื่อนสมาชิกชมรมฯที่เสียชีวิต จาก “เวลา ๐๘.๐๐ น.” เป็น “เวลา ๐๙.๐๐ น.” ส่วนสถานที่ยังคงเป็นที่เดิม
๒. เลื่อนเวลาการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๒ จาก “เวลา ๑๑.๐๐ น.” เป็น “เวลา ๑๒.๐๐ น. ส่วนสถานที่ยังคงเป็นที่เดิม โดยมอบหมายให้ นายธานินทร์ ฝ่ายหารายได้ฯ และ พ.อ.ใจเทพ กรรมการฯ เป็นผู้ประสานงานกับทางโรงแรมรัตนโกสินทร์ (รอยัล)
๓. การเลือกตั้งกรรมการฯ ชุดใหม่ หากไม่มีการเสนอชื่อคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาบริหารงานของชมรมฯ กรรมการชุดปัจจุบันจะไม่รักษาการ และจะเสนอให้สมาชิกพิจารณายุติการดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
- นายธานินทร์ วศินยนต์ ฝ่ายหารายได้ฯ แจ้งว่า ได้ประสานงานกับนายปิยะวัฒน กรรมการฯ แล้ว สรุปได้ว่า รูปแบบเสื้อรุ่นของชมรมฯ จะเป็นเสื้อโปโล คอปกใช้ซิ๊ปแทนกระดุม ที่แขนเสื้อปักชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ “มี ๒ สี คือ สีดำขลิบเหลือง และ สีเหลืองขลิบดำ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ

ประธานฯ แจ้งกำหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องอาหารจีน (ชั้น ๑) โรงแรมรัตนโกสินทร์ (รอยัล) ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา ๒๑.๓๐ น.

ลงชื่อ พล.อ. สวัสดิ์ ทัศนา ประธานที่ประชุม
(สวัสดิ์ ทัศนา)
ลงชื่อ ชาตรี วชิรวัฒก์ ผู้บันทึกการประชุม
(นายชาตรี วชิรวัฒก์)
พิมพ์ตัวเลขด้านขวา   
Please note, although no boardcode and smiley buttons are shown, they are still useable
 
Logged Logged  
  Reply Quote
Go to top ตอบกระทู้
Powered by FireBoard