BN84 Webboard
Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?
รายงานการประชุม (1 viewing) (1) Guest
Go to bottom ตอบกระทู้ Favoured: 0
TOPIC: รายงานการประชุม
#4057
pakae (User)
Platinum Boarder
Posts: 1304
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
รายงานการประชุม วันที่ 07/02/2018 16:43  
รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศรุ่น ๘๔ ปี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ห้องอาหารจีน (ชั้น ๑) โรงแรมรัตนโกสินทร์ (รอยัล) ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร
----------------------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา ๒. นายวิชุนห์ บริการหัตถกิจ
๓. นายสุพจน์ ชววิวรรชน์ ๔. นายมนัส สุทธิ์อาภรณ์
๕. พ.อ.ใจเทพ สุวรรณทัต ๖. นายชาตรี วชิรวัฒก์
๗. นายไวพจน์ คดบัว ๘. นายสุชาติ บำรุงไทยวรกุล
๙. นายปิยะวัฒน ลัคนากุล ๑๐. นายธานินทร์ วศินยนต์
๑๑. นายอิทธิชัย มัยมนัส ๑๒. นายขวัญชัย พุ่มสุวรรณ
๑๓. นายชัยพัฒน์ จรูญพงศ์ ๑๔. นายนรินทร์ คงอยู่

เริ่มประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น.
พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา ประธานชมรมฯ เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
สาเหตุที่นัดมาประชุมฯ ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ (รอยัล) เนื่องจากต้องการให้กรรมการฯ ได้มาสัมผัสบรรยากาศของโรงแรมซึ่งเป็นสถานที่ที่ใกล้โรงเรียนของเรา อาจจะพิจารณาเลือกเป็นสถานที่สำหรับการจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑ และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- นายชาตรี เลขาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากนายสุรศักดิ์ เหรัญญิกฯ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ จึงขอแจ้งยอดเงินของชมรมฯ แทน
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีของชมรมฯ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มียอดเงินทั้งสิ้น ๑๓๔,๗๖๑.๐๐ บาท และมีรายรับและรายจ่ายดังนี้
๐๗/๑๒/๖๐ รับจากเงินที่เหลือในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๑๓๘,๗๖๑.๐๐ บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณา
๒.๑ การจัดทำหนังสือทำเนียบรุ่น
เนื่องจากคณะทำงานฯ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้ จึงขอเลื่อนระเบียบวาระนี้ออก ไปก่อน
มติที่ประชุม
เห็นชอบ

๒.๒ การจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑
- ประธานฯ แจ้งว่า สืบเนื่องมาจากในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมฯ มีมติ เห็นชอบให้งดกิจกรรมแรลลี่ คงไว้เฉพาะงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ส่วนรายละเอียดของการจัดงานจะพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ในคราวถัดไป นั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่และรูปแบบการจัดงานในปีนี้
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมเสนอสถานที่สำหรับการจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้เสนอให้จัดงานฯ ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ (รอยัล) เป็นสถานที่จัดงาน เพราะส่วนงานที่สังกัดอยู่เคยใช้เป็นสถานที่จัดงาน และโรงแรมแห่งนี้ก็ใกล้กับโรงเรียนของเรา และสนามหลวง สะดวกต่อการเดินทาง มีที่จอดรถเพียงพอ เมื่อเสร็จภารกิจในส่วนของการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครูและเพื่อนที่วัดบวรนิเวศวิหารแล้ว สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวก พร้อมกันนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานกับทางโรงแรมฯ
นายมนัส ที่ปรึกษาฯ กล่าวเสริมว่า หากจะเลือกโรงแรมรัตนโกสินทร์ (รอยัล) เป็นสถานที่สำหรับจัดงานฯ นั้น ทราบจากเจ้าหน้าที่ของโรงแรมว่า ทางโรงแรมฯ จะทำการปรับปรุงห้องจัดเลี้ยงตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ จะต้องเลื่อนการจัดงานในวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ออกไป ซึ่งเจ้าหน้าที่โรงแรมฯ แจ้งให้ทราบว่าวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ห้องจัดเลี้ยงยังว่างอยู่ และถ้าหากจะใช้สถานที่ของโรงแรมฯ จะมีค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น คือ ค่าบัฟเฟ่ (รวมมิกเซอร์) หัวละ ๔๒๐.๐๐ บาท หากนำดนตรีมาเอง คิดค่าไฟฟ้า ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ส่วนอุปกรณ์ตกแต่งบทเวทีทางโรงแรมจัดให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
นายชาตรี เลขาฯ แจ้งว่าหากเลื่อนวันจัดงานสังสรรค์ประจำปีเป็นวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ก็จะต้องเลื่อนวันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครูและเพื่อนที่ล่วงลับตามไปด้วย ซึ่งในเบื้องต้นทราบจากนายชัยพัฒน์ฯ ว่า ได้ติดต่อและนิมนต์พระตามกำหนดเวลาเดิมไว้แล้ว
ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่า เห็นควรให้เลื่อนการจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑ จาก วันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ (รอยัล) ถนนราชดำเนิน กทม. โดยมอบหมายให้นายวิชุนห์ รองประธานฯ และนายมนัส ที่ปรึกษาฯ เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับทางโรงแรมฯ ทั้งในส่วนของสถานที่จัดงาน และห้องพัก สำหรับเพื่อนสมาชิกฯ ที่ประสงค์จะเข้าพักในโรงแรม และมอบหมายให้นายชัยพัฒน์ฯ เป็นผู้ประสานงานกรณีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลฯ ที่วัดบวรนิเวศวิหาร
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้เลื่อนการจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑ จากวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ (รอยัล) ถนนราชดำเนิน กทม.
๒. มอบหมายให้นายวิชุนห์ รองประธานฯ และนายมนัส ที่ปรึกษาฯ เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับทางโรงแรมฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานสังสรรค์ฯ รวมถึงการต่อรองราคาห้องพักสำหรับเพื่อนสมาชิกที่มีความประสงค์จะใช้บริการห้องพักของโรงแรม
๓. มอบหมายให้นายชัยพัฒน์ฯ เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับทางวัดบวรนิเวศวิหารในส่วนของการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครูและเพื่อนที่ล่วงลับ

- ประธานฯ แจ้งว่าเมื่อได้สถานที่และวัน เวลา ในการจัดงานสังสรรค์ประจำปีแล้ว ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารูปแบบของการจัดงานสังสรรค์ประจำปี ซึ่งในปีนี้น่าจะมีกิจกรรมพิเศษที่นอกเหนือจากกิจกรรมในการจัดงานสังสรรค์ประจำปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่ชมรมฯ ของเราถือกำเนิดมาเป็นเวลา ๒๑ ปี จัดงานสังสรรค์ประจำปี จำนวน ๑๘ ครั้ง (เว้นปี พ.ศ.๒๕๕๐ พ.ศ.๒๕๕๔ และ พ.ศ.๒๕๕๙) เช่น กิจกรรมเชิดชูบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อชมรมฯ (เช่น ประธานชมรมฯ กรรมการชมรมฯ) กิจกรรมแจกของสมนาคุณให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมงานสังสรรค์ประจำปี เป็นต้น
นายธานินทร์ฯ ฝ่ายหารายได้ กล่าวเสริมว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอของท่านประธานฯ โดยเฉพาะกิจกรรมเชิดชูบุคคลฯ แต่ในกรณีที่จะพิจารณาคัดเลือกจากประธานกรรมการฯ หรือกรรมการฯ นั้นเห็นว่ายังไม่เหมาะสม เนื่องจากทั้งสองกรณีเป็นตำแหน่งทางการบริหาร ยังไม่เข้าข่ายที่จะพิจารณาได้ว่าเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อชมรมฯ และเพื่อความเหมาะสมในปีนี้น่าจะพิจารณามอบรางวัลเชิดชูฯ เพียงรางวัลเดียว และรางวัลที่จะมอบให้น่าจะเป็นโลห์
นายมนัส ที่ปรึกษาฯ แจ้งว่ารูปแบบในการจัดงานสังสรรค์ประจำปี น่าจะเป็นรูปแบบเดิม เช่น กิจกรรมมุฑิ ตาจิต กิจกรรมบนเวที เป็นต้น และในปีนี้ขอวางไมค์ในฐานะโฆษก เนื่องจากรับผิดชอบหน้าที่นี้มาโดยตลอด ต้องการให้คนอื่นมาทำหน้าที่นี้บ้าง
นายอิทธิชัยฯ ปฏิคม กล่าวเสริมว่า เพื่อให้งานสังสรรค์ประจำปีในปีนี้มีความสนุกสนานและลุ้นระทึก น่าจะมีกิจกรรมจับฉลากมอบโชคให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมงานสังสรรค์ประจำปี อย่างน้อย ๕ รางวัล โดยของรางวัลจะขอรับบริจาคจากเพื่อนสมาชิก
นายชาตรี เลขาฯ แจ้งว่า จะดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑ ทาง Line bn84.com เว็ปไซต์ , w.w.w.bn84.com และ fb ชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศ รุ่น ๘๔ ปี , fb ศ.บน.๘๔ ปี
ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่า รูปแบบของการจัดงานยังคงยึดรูปแบบเดิม เช่น การมุฑิ ตาจิต กิจกรรมบนเวที การแจกของสมนาคุณให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมงาน เห็นชอบให้จัดกิจกรรมเชิดชูบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อชมรมฯ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมได้รับการเชิดชู ณ วันประชุมนี้แล้ว (จะเปิดเผยในวันจัดงานฯ) โดยจะมอบโลห์เป็นรางวัล กิจกรรมจับฉลากมอบโชคให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมงาน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบกรณีนายมนัส ที่ปรึกษาฯ ไม่รับหน้าที่โฆษกในวันจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑
๒. รับทราบกรณีนายชาตรี เลขาฯ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑
๓. เห็นชอบ ให้จัดกิจกรรมการมุฑิตาจิต กิจกรรมบนเวที การแจกของสมนาคุณให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมงาน กิจกรรมเชิดชูบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อชมรมฯ กิจกรรมจับฉลากมอบโชคให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมงาน


ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ
- นายชาตรี เลขาฯ แจ้งว่า ได้มีเพื่อนสมาชิกชมรมฯ ร้องขอให้ชมรมฯ จัดทำสติกเกอร์สำหรับติดรถยนต์ ซึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ จึงรับเรื่องมาให้ที่ประชุมพิจารณา โดยรูปแบบจะใช้โลโก้เดียวกับโลโก้ Bn 84 ที่ปักบนเสื้อโปโลของชมรมฯ โดยจะติดต่อประสานงานกับนายนฤมิต (ตุ๊ดตู่) สุวรรณบุณย์ และจะนำเสนอในการประชุมคราวถัดไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบ

ประธานฯ แจ้งกำหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องอาหารจีน (ชั้น ๑) โรงแรมรัตนโกสินทร์ (รอยัล) ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร
ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา ๒๑.๓๐ น.

ลงชื่อ พล.อ. สวัสดิ์ ทัศนา ประธานที่ประชุม
(สวัสดิ์ ทัศนา)
ลงชื่อ ชาตรี วชิรวัฒก์ ผู้บันทึกการประชุม
(นายชาตรี วชิรวัฒก์)
พิมพ์ตัวเลขด้านขวา   
Please note, although no boardcode and smiley buttons are shown, they are still useable
 
Logged Logged  
  Reply Quote
Go to top ตอบกระทู้
Powered by FireBoard