BN84 Webboard
Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?
รายงานการประชุม (1 viewing) (1) Guest
Go to bottom ตอบกระทู้ Favoured: 0
TOPIC: รายงานการประชุม
#3969
pakae (User)
Platinum Boarder
Posts: 1070
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
รายงานการประชุม วันที่ 07/08/2017 10:03  
รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศรุ่น ๘๔ ปี
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ สวนอาหารบ้านต้นไม้ ถ.สวรรคโลก ดุสิต กรุงเทพมหานคร
----------------------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พล.ท.สวัสดิ์ ทัศนา ๒. นายธานินทร์ วศินยนต์
๓. นายอัมพุท ตามไท ๔. นายสุรศักดิ์ เดชะวงศ์อนันต์
๕. นายนพดล บุญประทีป ๖. นายเชาวลิต พุทธภิญโญ
๗. นายชัยพัฒน์ จรูญพงศ์ ๘. นายอิทธิชัย มัยมนัส
๙. พ.อ.ใจเทพ สุวรรณทัต ๑๐. นายไวพจน์ คดบัว
๑๑. นายชาตรี วชิรวัฒก์ ๑๒. นายสุทัศน์ จิตรชื่น
๑๓. นายชวลิต จับศรทิพย์ ๑๔. นายวิชุนห์ บริการหัตถกิจ
๑๕. นายสุชาติ บำรุงไทยวรกุล ๑๖. นายนรินทร์ คงอยู่
๑๗. นายปิยะวัฒน ลัคนากุล ๑๘. นายพิศาล ทิพย์พิมล
๑๙. นายภัฐธนพงษ์ (อนุสรณ์) เกษมวรรณ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นายสุพจน์ ชววิวรรชน์ ๒. นายมนัส สุทธิ์อาภรณ์
๓. นายธีรชัย ปิยะเจริญวัฒนา ๔. นายขวัญชัย พุ่มสุวรรณ
๕. น.อ.น.พ. เอกภพ จันทนพ ๖. นายโชคชัย ปุณณลิมปกุล
๗. นายพงษ์ชาญ แสงมณี ๘. นายประกาศ พิรุณสาร
เริ่มประชุมเวลา ๑๙.๐๐ น.
พล.ท.สวัสดิ์ ทัศนา ประธานชมรมฯ เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- ประธานฯ กล่าวถึงมูลเหตุที่กลับมารับตำแหน่งประธานชมรมฯ อีกวาระหนึ่งว่า ในห่วงเวลาที่ทำหน้าที่กรรมการสมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศได้รับการทาบทามจากท่านพลเอกนิพนธ์ สีตบุตรนายกสมาคมฯ คนปัจจุบันให้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคมฯ ก็ได้ปฏิเสธเรื่อยมาจนถึงเวลาที่เหมาะสมประกอบกับได้รับคำชี้แนะจากเพื่อนในชมรมฯ ว่า ถ้าจะรับตำแหน่งนายกสมาคมฯ ควรที่จะรับตำแหน่งประธานชมรมฯ อีกตำแหน่งหนึ่งด้วยทั้งนี้เพื่อจะได้มีกำลังสนับสนุนและฟอร์มทีมงานที่จะเข้าทำงานในสมาคมฯ จึงได้รับตำแหน่งประธานชมรมฯ ในครั้งนี้ และขอขอบคุณนายอัมพุท ตามไท ที่ปรึกษาฯ นายธานินทร์ วศินยนต์ อดีตประธานฯ และกรรมการทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม ตลอดจนเพื่อนสมาชิกชมรมฯ ที่ให้การสนับสนุนให้มาทำงานในฐานะประธานฯ ในครั้งนี้ และขอให้นายธานินทร์ วศินยนต์ อดีตประธานฯ กล่าวถึงผลงานในขณะดำรงตำแหน่งประธานชมรมฯ
- นายธานินทร์ วศินยนต์ อดีตประธานฯ แจ้งว่าในช่วงระยะเวลาที่ทำหน้าที่ประธานชมรมฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ต้องขอขอบคุณกรรมการและเพื่อนสมาชิกชมรมฯ ที่ให้การสนับสนุน เป็นกำลังใจและรวมมือในการทำกิจกรรมของชมรมฯ ด้วยดีตลอดมา ในส่วนของผลงานจะไม่ขอกล่าวทั้งหมดเพราะได้รายงานสรุปไว้ใน Line กลุ่ม Bn84.com แล้ว จะขอกล่าวเฉพาะในส่วนของกิจกรรม ๒ ครั้งสุดท้ายก่อนครบวาระฯ เท่านั้น คือ กิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล ๑๒๔ ปี โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมคณะกรรมการชมรมฯ โดยมอบเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในนามชมรมฯ สมทบองค์ผ้าป่าในครั้งนี้ และกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายภัตราหารเพลอุทิศส่วนกุศลให้กับครูและเพื่อนร่วมรุ่นที่ล่วงลับ ณ ศาลา ๑๕๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีอดีตครูและเพื่อนสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในการนี้ชมรมฯ รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่ก็ได้ตั้งกล่องรับบริจาคไว้เผื่อสำหรับเพื่อนสมาชิกชมรมฯ ที่ประสงค์จะร่วมทำบุญ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของชมรมฯ ขอให้นายสุรศักดิ์ เดชะวงศ์อนันต์ อดีตเหรัญญิกฯ เป็นผู้ชี้แจง ท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับท่านพล.ท.สวัสดิ์ ทัศนา ที่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกชมรมฯ ให้กลับเข้ารับตำแหน่งประธานชมรมฯ อีกวารหนึ่ง
- นายสุรศักดิ์ เดชะวงศ์อนันต์ อดีตเหรัญญิกฯ แจ้งว่ายอดเงินยกมาเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๙๕,๒๖๑.๐๐ บาท หลังจากนั้นก็มีการเบิกจ่ายเงินเพื่อใช้ในกิจกรรมของชมรมฯ เรื่อยมา เช่น ค่าหรีดเคารพศพ ค่าจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ครูและเพื่อนร่วมรุ่นที่ล่วงลับ เป็นต้น คงเหลือเงินสุทธิ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๙๗,๑๖๑ .๐๐ บาท นอกจากนี้ยังมีเงินที่ได้จากการจำหน่ายเสื้อโปโลสัญลักษณ์ BN84 ถ้วยกาแฟสัญลักษณ์ BN84 และนาฬิกา เป็นต้น อยู่กับนายอิทธิชัย มัยมนัส อดีตปฏิคมฯ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ร่วมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๑๖๑.๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)
- ประธานฯ กล่าวขอบคุณนายธานินทร์ วศินยนต์ อดีตประธานฯ และนายสุรศักดิ์ เดชะวงศ์อนันต์ อดีตเหรัญญิกฯ และรับรู้จำนวนเงินสุทธิของชมรมฯ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๑๔๗,๑๖๑.๐๐ บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
- ประธานฯ แจ้งว่าในการดำเนินงานบริหารชมรมฯ นั้น มีงานสำคัญที่ต้องกระทำเท่าที่พิจารณาได้ในขณะนี้มี ๓ งานหลัก คือ
๑. งานดูแลเพื่อนสมาชิกชมรมฯ จะเน้นการทำงานในกรณีนี้ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย แต่จะคงไว้ตามมาตรฐานที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ก่อตั้งชมรมฯ
๒. งานสมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ อาจจะต้องรับงานสมาคมฯ เป็นงานหลัก เนื่องจากถูกทาบทามให้รับตำแหน่งนายกสมาคมฯ
๓. งานหารายได้ อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เนื่องจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ จะต้องมีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาชิก การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน หรือการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม จึงจำเป็นต้องหารายได้มาสนับสนุน
ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในส่วนของการเข้ารับงานของสมาคมฯ นายนพดล บุญประทีป อดีตประธานชมรมฯ แจ้งว่าเบื้องต้นจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เสียก่อน เพื่อนสมาชิกชมรมฯ ส่วนใหญ่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ และทราบว่าขณะนี้มีข้อมูลสมาชิกของสมาคมฯ บางส่วนสูญหายไป ซึ่งในประเด็นนี้นายภัฐธนพงษ์ (อนุสรณ์) เกษมวรรณ เลขานุการสมาคมฯ กล่าวเสริมว่าจะนำใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ มาให้เพื่อนสมาชิกชมรมฯ สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ส่วนข้อมูลสมาชิกสมาคมฯ สูญหายไปบางส่วนนั้น เป็นความจริงขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหาทางแก้ไข
มติที่ประชุม
รับทราบ
- ประธานฯ แจ้งว่าจากงานหลักดังกล่าวได้กำหนดโครงสร้างของชมรมฯ ประกอบด้วย ประธานฯ ที่ปรึกษา รองประธาน (งานสมาคม , งานชมรม) เหรัญญิก เลขานุการ ปฏิคม รายได้ ทำเนียบ (ทะเบียน) สวัสดิการ/ประชาสัมพันธ์ งานไอที (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) และขอแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง ดังนี้
๑. ที่ปรึกษา นายอัมพุท ตามไท ประธานที่ปรึกษา
๒. รองประธาน(งานสมาคม) นายสุพจน์ ชววิวรรชน์ ทีมงานประกอบด้วยนายภัฐธนพงษ์(อนุสรณ์) เกษมวรรณ
๓.รองประธาน (งานชมรม) นายวิชุนห์ บริการหัตถกิจ
๔. เลขานุการ นายชาตรี วชิรวัฒก์ และนายไวพจน์ คดบัว (ผู้ช่วยเลขานุการ)
๕. เหรัญญิก นายสุรศักดิ์ เดชะวงศ์อนันต์
๖. ปฏิคม นายอิทธิชัย มัยมนัส
๗. รายได้ นายธานินทร์ วศินยนต์
๘. ทำเนียบ (ทะเบียน) นายเชาวลิต พุทธภิญโญ
๙. สวัสดิการ/ประชาสัมพันธ์ นายภัฐธนพงษ์ (อนุสรณ์) เกษมวรรณ
๑๐. ไอที นายสุทัศน์ จิตรชื่น
สำหรับกรรมการฯ ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งหรือไม่ได้รับการมอบหมายหน้าที่ ขอให้แต่ละท่านพิจารณาว่าจะช่วยงานชมรมฯ ในด้านใด เมื่อพิจารณาแล้วกรุณาแจ้งให้นายชาตรี เลขานุการ ทราบด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
- ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้กำหนดแผนการทำงานใน ๑ ปี ของชมรมฯ มีลักษณะงานจำแนกได้ ๓ แผนงาน คือ
๑. งานประจำ หมายถึง งานที่ชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมโดยตลอดเป็นประจำทุกปี เช่น งานวันสถาปนาโรงเรียนวัดบวรนิเวศ (๒๓ กุมภาพันธ์)
๒. งานในความริเริ่ม หมายถึง งานที่คิดริเริ่มขึ้นใหม่ เช่น การตั้งกลุ่ม Line สมาชิกชมรมฯ ซึ่งขณะนี้ทราบว่ามีการตั้งขึ้นแล้วแต่มีผู้เข้าร่วมเพียง ๑๐๐ กว่าคน ในอนาคตน่าจะเชิญเพื่อนสมาชิกฯ ให้เข้าร่วมกลุ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีตัวแทนของแต่ละห้องเรียนเข้าร่วมเป็นกรรมการชมรมฯ เพื่อที่จะได้เป็นสื่อกลางนำข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการฯ ไปแจ้งให้เพื่อนในห้องของตนทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ วช. นายสุพจน์ ชววิวรรชน์ ๒. มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ วช. นายชาตรี วชิรวัฒก์
๓. มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ วช. พ.อ.ใจเทพ สุวรรณทัต ๔. มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ วช. นายวิชุนห์ บริการหัตถกิจ
๕. มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ วบ. นายวันชัย นุ่มประเสริฐ ๖. มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ วบ. นายพงษ์ชาญ แสงมณี
๗. มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ ภบ. นายชัยพัฒน์ จรูญพงศ์ ๘. มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ ภบ. นายประกาศ พิรุณสาร
๙. มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๕ ภช.นายโชคชัย ปุณณลิมปกุล ๑๐. มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖ ภช. นายเชาวลิต พุทธภิญโญ
๑๑. มัธยมศึกษาปีที่ ๓ นายชวลิต จับศรทิพย์
๓. งานเฉพาะหน้า หมายถึง งานที่ทางชมรมฯ ได้รับหนังสือเชิญ หรือรับทราบข้อมูลทางสื่อต่างๆ ให้เข้าร่วมงานเป็นกรณีไป เช่น ในปี ๒๕๖๐ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล ๑๒๔ ปี โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ
- นายสุทัศน์ จิตรชื่น ไอทีฯ ขอหารือเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.bn84.com ของชมรมฯ ว่าจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ เนื่องจากขณะนี้เทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้นเว็ปไชต์ของเราเป็นรุ่นเก่าไม่ได้อัพเกรด มีผู้เข้าใช้งานน้อย ข้อมูลไม่เคลื่อนไหว
ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีความเห็นแตกต่างกัน สรุปได้ว่าให้คงเว็ปไซต์ของชมรมฯ ไว้ก่อนโดยประธานฯ จะหาผู้ชำนาญการมาช่วยดำเนินการให้
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานฯ แจ้งกำหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. สำหรับสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา ๒๐.๓๐ น.

ลงชื่อ พล.ท. สวัสดิ์ ทัศนา ประธานที่ประชุม
(สวัสดิ์ ทัศนา)
ลงชื่อ ชาตรี วชิรวัฒก์ ผู้บันทึกการประชุม
(นายชาตรี วชิรวัฒก์)
พิมพ์ตัวเลขด้านขวา   
Please note, although no boardcode and smiley buttons are shown, they are still useable
 
Logged Logged  
 
Last Edit: 07/08/2017 16:30 By pakae.
  Reply Quote
Go to top ตอบกระทู้
Powered by FireBoard