BN84 Webboard
Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?
รายงานการประชุม (1 viewing) (1) Guest
Go to bottom ตอบกระทู้ Favoured: 0
TOPIC: รายงานการประชุม
#4092
pakae (User)
Platinum Boarder
Posts: 1295
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
รายงานการประชุม วันที่ 25/04/2018 10:48  
รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศรุ่น ๘๔ ปี
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ห้อง ๑๔๗ สถานบันเทิงเสริมสร้างความสุข จพ. ๒ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
----------------------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา ๒. นายอัมพุท ตามไท
๓. นายสุรศักดิ์ เดชะวงศ์อนันต์ ๔. นายมนัส สุทธิ์อาภรณ์
๕. นายชวลิต จับศรทิพย์ ๖. นายชาตรี วชิรวัฒก์
๗. นายสุชาติ บำรุงไทยวรกุล ๘. นายสุพจน์ ชววิวรรชน์
๙. นายปิยะวัฒน ลัคนากุล ๑๐. นายธานินทร์ วศินยนต์
๑๑. นายอิทธิชัย มัยมนัส ๑๒. พ.อ.ใจเทพ สุวรรณทัต
๑๓. นายชัยพัฒน์ จรูญพงศ์ ๑๔. นายพิศาล ทิพย์พิมล
๑๕. นายเชาวลิต พุทธภิญโญ ๑๖. นายอานนท์ สงวนวงษ์
๑๗. นายนพดล บุญประทีป ๑๘. นายสุชาติ ลานทิพย์เลิศ
๑๙. นายนฤมิต สุวรรณบุณย์ ๒๐. นายนรินทร์ คงอยู่
๒๑. นายไกรพจน์(ชาติชาย) ตรีครุฑพันธ์ ๒๒. นายไวพจน์ คดบัว

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น.
พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา ประธานชมรมฯ เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- นายสุรศักดิ์ เหรัญญิกฯ แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีของชมรมฯ ณ วันที่ ๑๒/๐๓/๖๑ มียอดเงินทั้งสิ้น ๑๒๒,๘๗๒.๐๐ บาท และมีรายรับและรายจ่ายดังนี้
๑๒/๐๓/๖๑ รับจากเงินที่เหลือในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ๑,๓๐๐.๐๐ บาท
๑๓/๐๓/๖๑ โอนเงินช่วยงานศพบิดานายเดชสุระ กระแสฉัตร ๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๓/๐๓/๖๑ จ่ายค่าสังฆทาน ๒,๕๖๐.๐๐ บาท
๑๓/๐๓/๖๑ จ่ายค่าห้องพัก(โรงแรมรัตนโกสินทร์ ในนามชมรมฯ) ๑,๒๐๐.๐๐ บาท
๒๑/๐๓/๖๑ จ่ายค่านาฬิกา ใบประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ ๒๐,๔๕๐.๐๐ บาท
๑๐/๐๔/๖๑ รับจากเงินที่เหลือในการจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑ ๗๙,๘๐๐.๐๐ บาท
๑๐/๐๔/๖๑ รับเงินค่านาฬิกา ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๑๘๒,๗๖๒.๐๐ บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
- นายสุรศักดิ์ เหรัญญิกฯ แจ้งรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายในการจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔
มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
รายรับ
๑. ประมูลรูปภาพพระสมเด็จวัดระฆัง ๕,๕๐๐.๐๐ บาท
๒. ประมูลภาพวาดสีชอล์ครูปสมเด็จพระญาณสังวรฯ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. รับเงินสมทบประมูลภาพวาดสีชอล์ครูปสมเด็จพระญาณสังวรฯ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. รับคืนค่าเหล้า ๑ ลัง ๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. ค่าเช่าพระ ๕ ชุด ๆ ละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. ค่านาฬิกา ๑๐ เรือน ๆ ละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๗. เงินสนับสนุนการจัดงานสังสรรค์ฯ จากกล่องหน้างาน ๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท
รวมรายรับ ๑๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่าย
๑. เงินทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครูและเพื่อน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าเครื่องสังฆทาน ๒,๕๖๐.๐๐ บาท
๓. ค่าพวงมาลัยและดอกไม้ ๘๐๐.๐๐ บาท
๔. ค่าของที่ระลึก (สลากกินแบ่งรัฐบาล) ให้ครู ๕,๔๐๐.๐๐ บาท
๕. ค่าจัดทำนาฬิกาที่ระลึกเพื่อจำหน่ายและค่าทำใบประกาศฯพร้อมกรอบรูป ๒๐,๔๕๐.๐๐ บาท
๖. ค่าจัดทำสติกเกอร์และค่าทำใบประกาศฯพร้อมกรอบรูป ๔,๘๐๐.๐๐ บาท
๗. ค่าอาหารจัดเลี้ยง ๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท
๘ ค่าห้องพักโรงแรม ๑ ห้อง ๑,๒๐๐.๐๐ บาท
๙. ค่าเหล้าในงาน ๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๐. ค่าดนตรี และนักร้อง ๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๑. สมนาคุณนักร้องหญิง ๓ คน ที่มาช่วยงาน ๔,๕๐๐.๐๐ บาท
๑๒. สมนาคุณเจ้าหน้าที่จากสมาคมฯ (ช่วยงานลงทะเบียน) ๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๓. สมนาคุณพนักงานโรงแรม ๓,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมรายจ่าย ๑๑๗,๒๑๐.๐๐ บาท
คงเหลือ (๑๕๙,๐๐๐.๐๐ – ๑๑๗,๒๑๐.๐๐) ๔๑,๗๙๐.๐๐ บาท
- นายอิทธิชัย ปฏิคมฯ กล่าวเสริมว่า สำหรับนายฬิกาที่เหลือจำนวน ๑๐ เรือน นั้น ได้มอบให้ผู้ที่สนับสนุนชมรมฯ และศิษย์เก่าบวรนิเวศรุ่นน้องที่มาช่วยถ่ายรูป รวม ๕ เรือน ส่วนอีก ๕ เรือน ได้จำหน่ายเรือนละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท และได้ส่งมอบเงินให้นายสุรศักดิ์ เหรัญญิกฯ แล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณา
๒.๑ การจัดทำหนังสือทำเนียบรุ่น
นายชาตรี เลขาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากรณีการจัดทำหนังสือทำเนียบรุ่นว่าควรจะจัดทำหรือไม่ ซึ่งในขณะที่พิจารณาเรื่องนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๙ คน
ที่ประชุมได้ขอให้ลงมติโดยการยกมือ ผลการลงมติปรากฏว่า สนับสนุนการจัดทำหนังสือทำเนียบรุ่น ๒ คน ไม่สนับสนุนการจัดทำหนังสือทำเนียบรุ่น ๑๕ คน งดออกเสียง ๒ คน ดังนั้นจึงเห็นควรยุติการจัดทำหนังสือทำเนียบรุ่นตามมติเสียงข้างมาก
นายชาตรี เลขาฯ กล่าวเสริมว่า เมื่อยุติการจัดทำหนังสือทำเนียบรุ่นแล้วเห็นควรเชิญชวนเพื่อนสมาชิกชมรมฯ เข้าใช้เว็ปไซต์ www.bn84.com เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิก โดยในเว็ปไซต์ดังกล่าวจะมี เว็ปบอร์ด ข้อมูลประวัติของสมาชิก เป็นต้น โดยในเบื้องต้นจะแจ้งวิธีการล็อคอินเข้าเว็ปไชต์ ทางไลน์ bn84.com ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลประวัติด้วยตนเอง (สำหรับการล็อคอินเข้าเว็ปไซต์ ให้ใส่ชื่อสมาชิกในช่อง “ชื่อสำหรับล็อคอิน” และใส่รหัส ๘๔๓๒ ซึ่งเป็นรหัสกลาง ในช่อง “รหัสผ่าน” แล้วกดที่ “เข้าระบบ”)
มติที่ประชุม
เห็นชอบ

๒.๒ สรุปการจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑
- ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่ได้จัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดยจัดงานเป็น ๒ ภาค คือ ภาคบ่ายเวลา ๑๔.๐๐ น.ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครูและเพื่อนที่ล่วงลับ ณ ศาลา ๑๕๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. และภาค่ำเวลา ๑๗.๐๐ น.งานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องทับทิม โรงแรมรัตนโกสินทร์ (รอยัล) ถนนราชดำเนินกลาง กทม. นั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาสรุปผลการจัดงานในครั้งนี้
ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่า
- กิจกรรมการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครูและเพื่อนที่ล่วงลับเริ่มเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศาลา ๑๕๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.มี พล.อ.สวัสดิ์ ประธานฯ กรรมการฯ และเพื่อนสมาชิกเข้าร่วมงานประมาณ ๓๐ คน เมื่อถึงเวลาที่กำหนด พล.อ.สวัสดิ์ ประธานฯ เป็นประธานในพิธี จุดธูป เทียนที่โต๊ะหมู่บูชา พร้อมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีลจากนั้นพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ มาติกาบังสุกุล เมื่อแล้วเสร็จ พล.อ.สวัสดิ์ ประธานฯ กรรมการฯ และเพื่อนสมาชิกถวายจตุปัจจัย ดอกไม้ ธูป เทียนและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ให้พร พล.อ.สวัสดิ์ ประธานฯ กรรมการฯ และเพื่อนสมาชิกกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครูและเพื่อนที่ล่วงลับเป็นเสร็จพิธี
- กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑ “สังสรรค์ พาที ราตรี ศรีบวร”เริ่มเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องทับทิม โรงแรมรัตนโกสินทร์ (รอยัล) ถนนราชดำเนินกลาง กทม.พล.อ.สวัสดิ์ ประธานฯ พร้อมคณะกรรมการฯ รอต้อนรับเพื่อนสมาชิกฯ และแขกรับเชิญ (ครูและนายกสมาคมฯ พร้อมคณะ) ที่หน้างาน เพื่อนสมาชิก ครู นายกสมาคมฯ ทยอยเข้าร่วมงาน โดยให้เพื่อนสมาชิกตรวจสอบข้อมูลประวัติประจำตัวที่โต๊ะลงทะเบียนพร้อมเงินสนับสนุนการจัดงาน งานสังสรรค์เริ่มตามกำหนดการตามลำดับตั้งแต่เปิดงาน มุทิตาจิตแด่คุณครู ร่วมกันร้องเพลง“มาร์ชบวรนิเวศ”และถ่ายรูปร่วมกัน เชิดชูบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อชมรมฯ ประมูลภาพวาดสีชอล์ครูปสมเด็จพระญาณสังวรฯ และรูปภาพพระสมเด็จวัดระฆัง และจับฉลากของรางวัล สันทนาการ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม ความสนุกสนาน เสียงเพลง“มาร์ชบวรนิเวศ”ดังสนั่น ซึ่งแสดงถึงความรัก ความสามัคคีของพวกเราชาว ศบน.รุ่น ๘๔ ปี เพื่อนสมาชิกหลายคนได้รับของรางวัลติดไม้ติดมือกลับไป และสุดท้ายไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกราเมื่อถึงเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. ก็ปิดงาน ทุกคนแยกย้ายออกจากงานกันอย่างมีความสุขและถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ
นายเชาวลิต นายทะเบียนฯ กล่าวเสริมว่า มีเพื่อนสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมงานจำนวน ๑๑๖ คน จากยอดสมาชิกที่แจ้งว่าเข้าร่วมงานในไลน์ bn84.com จำนวน ๑๕๙ คน และครูเข้าร่วมงาน ๑๔ คน จากยอดตอบรับเข้าร่วมงานจำนวน ๑๘ คน
สรุปจำแนกข้อมูลจำนวนเพื่อนสมาชิกรายห้องที่มาร่วมงานฯ กับ แจ้งว่ามาร่วมงานแต่ไม่มาร่วมงาน ได้ดังนี้
๑. ห้อง ๕/๑ วช. มา ๑๘ คน ไม่มา ๒ คน ๒. ห้อง ๕/๑ วบ. มา ๒ คน ไม่มา – คน
๓. ห้อง ๕/๒ วช. มา ๑๑ คน ไม่มา ๓ คน ๔. ห้อง ๕/๒ วบ. มา ๕ คน ไม่มา ๓ คน
๕. ห้อง ๕/๓ วช. มา ๑๑ คน ไม่มา ๖ คน ๖. ห้อง ๕/๓ ภบ. มา ๖ คน ไม่มา ๑ คน
๗. ห้อง ๕/๔ วช. มา ๒ คน ไม่มา ๘ คน ๘. ห้อง ๕/๔ ภบ. มา ๙ คน ไม่มา ๑๑ คน
๙. ห้อง ๕/๕ ภช. มา ๑๖ คน ไม่มา ๓ คน ๑๐ ห้อง ๕/๖ ภช. มา ๑๑ คน ไม่มา ๖ คน
๑๑.ห้อง ๑/๑ – ๔/๓ มา ๒๔ คน ไม่มา ๔ คน ๑๒.ไม่ทราบห้อง มา ๑ คน ไม่มา ๔ คน
ข้อสังเกตจากการลงทะเบียนในการจัดงานครั้งนี้ เห็นว่าไม่คล่องตัวเท่าที่ควร การจัดงานในครั้งต่อไปควรนำเครื่องมือไอที เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น มาใช้
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ
- ประธานฯ กล่าวขอบคุณกรรมการฯ และเพื่อนสมาชิกฯ ที่ร่วมด้วยช่วยกันจัดให้มีงานสังสรรค์ฯ ในครั้งนี้ งานสังสรรค์ฯ ในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีความสามัคคี ความรัก และความเสียสละ จึงขอให้เพื่อน ๆ ศบน.รุ่น ๘๔ ปี ของเราทุกคนรักและสามัคคีกันตลอดไป และท้ายสุดขอให้ช่วยกันจัดงานต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น.

ลงชื่อ พล.อ. สวัสดิ์ ทัศนา ประธานที่ประชุม
(สวัสดิ์ ทัศนา)
ลงชื่อ ชาตรี วชิรวัฒก์ ผู้บันทึกการประชุม
(นายชาตรี วชิรวัฒก์)
พิมพ์ตัวเลขด้านขวา   
Please note, although no boardcode and smiley buttons are shown, they are still useable
 
Logged Logged  
 
Last Edit: 25/04/2018 14:02 By pakae.
  Reply Quote
Go to top ตอบกระทู้
Powered by FireBoard