BN84 Webboard
Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?
รายงานการประชุม (1 viewing) (1) Guest
Go to bottom ตอบกระทู้ Favoured: 0
TOPIC: รายงานการประชุม
#4075
pakae (User)
Platinum Boarder
Posts: 1314
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
รายงานการประชุม วันที่ 22/03/2018 14:28  
รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศรุ่น ๘๔ ปี
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องอาหารจีน (ชั้น ๑) โรงแรมรัตนโกสินทร์ (รอยัล) ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร
----------------------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา ๒. นายอัมพุท ตามไท
๓. นายสุรศักดิ์ เดชะวงศ์อนันต์ ๔. นายมนัส สุทธิ์อาภรณ์
๕. นายชวลิต จับศรทิพย์ ๖. นายชาตรี วชิรวัฒก์
๗. นายสุชาติ บำรุงไทยวรกุล ๘. นายสุพจน์ ชววิวรรชน์
๙. นายปิยะวัฒน ลัคนากุล ๑๐. นายธานินทร์ วศินยนต์
๑๑. นายอิทธิชัย มัยมนัส ๑๒. นายขวัญชัย พุ่มสุวรรณ
๑๓. นายชัยพัฒน์ จรูญพงศ์ ๑๔. นายพิศาล ทิพย์พิมล
๑๕. นายเชาวลิต พุทธภิญโญ ๑๖. นายภาวิศ ช่ออบเชย
๑๗. นายนพดล บุญประทีป ๑๘. นายวิชุนห์ บริการหัตถกิจ
๑๙. นายนฤมิต สุวรรณบุณย์

เริ่มประชุมเวลา ๑๙.๔๕ น.
พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา ประธานชมรมฯ เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
เห็นเพื่อนสมาชิกชมรมฯ ลงชื่อเข้าร่วมงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑ ใน Line Bn84.com จำนวนร้อยกว่าคนแล้วรู้สึกปลื้มใจ ดีใจ ทำให้มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น ต้องขอขอบคุณตัวแทนห้อง กรรมการ เพื่อนสมาชิกที่ช่วยกันติดตามเพื่อนให้มาร่วมงานในครั้งนี้ ที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณนายอิทธิชัย ปฏิคมฯ ที่ทุ่มเทกำลังในการติดต่อขอสนับสนุนของรางวัลจากเพื่อนสมาชิก เพื่อจับฉลากมอบให้เพื่อนสมาชิกฯ ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- นายสุรศักดิ์ เหรัญญิกฯ แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีของชมรมฯ ณ วันที่ ๐๕/๐๒/๖๑ มียอดเงินทั้งสิ้น ๑๓๗,๓๗๒.๐๐ บาท และมีรายรับและรายจ่ายดังนี้
๒๒/๐๒/๖๑ รับจากเงินที่เหลือในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ๑,๓๐๐.๐๐ บาท
๒๒/๐๒/๖๑ ร่วมทำบุญกับกิจกรรม ๑๒๕ ปี ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๐๙/๐๓/๖๑ จ่ายค่ากรอบรูป และสติกเกอร์ ๔,๘๐๐.๐๐ บาท
๑๒/๐๓/๖๑ จ่ายค่าเหล้า ๓ โหล ๙,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๑๒๒,๘๗๒.๐๐ บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณา
๒.๑ การจัดทำหนังสือทำเนียบรุ่น
คณะทำงานแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลเพื่อนสมาชิก และจัดรูปเล่มของหนังสือ ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ไม่ทันแจกในวันงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑
มติที่ประชุม
รับทราบ

๒.๒ การจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑
- ประธานฯ แจ้งว่า สืบเนื่องมาจากในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เห็นชอบให้จัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องทับทิม โรงแรมรัตนโกสินทร์ (รอยัล) ถนนราชดำเนินกลาง กทม. โดยให้จัดกิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครูและเพื่อน ที่ล่วงลับ และกิจกรรมสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑ อีกทั้งได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม นั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ทบทวนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานในปีนี้เพิ่มเติม โดยเริ่มจากกิจกรรมการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครูและเพื่อนที่ล่วงลับ
ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่า
- กิจกรรมการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครูและเพื่อนที่ล่วงลับ เริ่มเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศาลา ๑๕๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.
นายชัยพัฒน์ กรรมการฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป พร้อมจัดเตรียมของชำร่วยเพื่อแจกให้เพื่อนสมาชิกฯ เรียบร้อยแล้ว
นายมนัส ที่ปรึกษาฯ ได้จัดเตรียมสังฆทานและผ้าขนหนูจำนวน ๙ ชุดเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบให้นาย อิทธิชัย ปฏิคมฯ แล้ว
นายเชาวลิต นายทะเบียนฯ แจ้งว่าขณะนี้มีรายชื่อครู และเพื่อนสมากชิก ฯ ที่เสียชีวิตแล้ว และจัดเตรียมดอกไม้ ธูป เทียน ถวายพระจำนวน ๙ ชุด จะนำมาในวันจัดงาน
- กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑ เริ่มเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องทับทิม โรงแรมรัตนโกสินทร์ (รอยัล) ถนนราชดำเนินกลาง กทม.
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตั้งชื่องานเลี้ยงรุ่นในปี ที่ประชุมได้พิจารณาจากชื่อที่นายธีรชัย กรรมการฯ ส่งให้นายชาตรี เลขาฯ มานำเสนอในที่ประชุม และจากการ์ดเชิญที่นายนฤมิต กรรมการฯ จัดทำ เห็นว่าควรตั้งชื่องานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑ ว่า “สังสรรค์ พาที ราตรี ศรีบวร”
นายชาตรี เลขาฯ แจ้งว่าได้ทำหนังสือเชิญนายกสมาคมฯ และผู้อำนวยการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบให้นายชัยพัฒน์ กรรมการฯ เพื่อดำเนินการต่อไป พร้อมนี้ได้ทำหนังสือขอบคุณนายชัยศักดิ์ ชัยบุญ ผู้ที่มอบภาพวาดสีชอล์ครูปสมเด็จพระญาณสังวรฯ ให้ชมรมฯ
นายนฤมิต กรรมการฯ ได้นำภาพวาดสีชอล์ครูปสมเด็จพระญาณสังวรฯ ใส่กรอบเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบให้นายอิทธิชัย ปฏิคมฯ แล้ว พร้อมแจ้งให้ทราบว่าจะนำนาฬิกาเรือนไม้ทรงกลมหน้าปัดรูปตึกมนุษยนาคฯ มาในวันงานสังสรรค์ฯ ด้วย
นายเชาวลิต นายทะเบียนฯ แจ้งว่า ครูตอบรับเข้าร่วมงานจำนวน ๑๘ คน
นายมนัส ที่ปรึกษาฯ แจ้งว่า เบื้องต้นจะสั่งบัฟเฟ่ จำนวน ๑๕๐ และจองห้องพักในนามชมรมฯ จำนวน ๑ ห้องไว้รองรับเพื่อนสมาชิกชมรมฯ
นายอิทธิชัย ปฏิคมฯ แจ้งยอดเพื่อนสมาชิกชมรมฯ มอบของรางวัล เพื่อจับฉลากมอบให้เพื่อนสมาชิกชมรมฯ เพิ่มเติม ดังนี้
๑. นายวิชัย จริยสุขสกุล ๒. นายอดิศักดิ์ ปัญญากร
๓. นายอิทธิชัย มัยมนัส ปฏิคมฯ
รวมจำนวนเพื่อนสมาชิกชมรมฯ ที่มอบของรางวัล เพื่อจับฉลากมอบให้เพื่อนสมาชิกชมรมฯ ทั้งสิ้น ๑๕ คน พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบว่านายวิชา ชีวาสุขถาวร สมาชิกชมรมฯ มอบรูปภาพพระสมเด็จวัดระฆัง (ใส่กรอบ) เพื่อประมูลหารายได้เข้าชมรมฯ
สำหรับรายละเอียดของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นั้นที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่า
- เวลา ๑๗.๐๐ น. ลงทะเบียน มีผู้รับผิดชอบคือ นายอัมพุท ที่ปรึกษาฯ , นายสุพจน์ รองประธานฯ , นายสุรศักดิ์ เหรัญญิกฯ นายอิทธิชัย ปฏิคมฯ นายชาตรี เลขาฯ และนายไวพจน์ ผู้ช่วยเลขาฯ โดยมอบแบบฟอร์มข้อมูลประวัติส่วนตัวซึ่งมี ๒ ส่วน ให้เพื่อนสมาชิกฯ โดยส่วนแรกจะเป็นข้อมูลประวัติ ให้ตรวจสอบ/ยืนยัน/แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ส่วนที่สอง ใช้สำหรับจับฉลากของรางวัล นายภาวิศ กรรมการฯ เป็นผู้จัดทำกล่องรับบริจาคและกล่องจับฉลากของรางวัล
- เวลา ๑๘.๓๐ น. พิธีเปิดงาน มีผู้รับผิดชอบคือ นายสุพจน์ รองประธานฯ และนายไวพจน์ ผู้ช่วยเลขาฯ เป็นผู้กำกับรายการบนเวที และนายธานินทร์ ที่ปรึกษาฯ เป็นพิธีกรโดยประธานฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ นายกสมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ กล่าวแสดงความยินดี
- เวลา ๑๙.๐๐ น. การทำมุทิตาจิตแด่คุณครู (๑๘ คน) มีผู้รับผิดชอบคือ นายขวัญชัย ที่ปรึกษาฯ โดยจะใช้ดอกกุหลาบ และพวงมาลัย (มอบให้แต่ละโต๊ะเป็นตัวแทน) นายมนัส ที่ปรึกษาฯ เป็นผู้จัดหา และมอบของที่ระลึกให้คุณครู (ถ้วยตราสัญลักษณ์ชมรมฯ และสลากกินแบ่งรัฐบาล) นายมนัส ที่ปรึกษาฯ เป็นผู้จัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาล
- เวลา ๑๙.๔๕ น. สมาชิกชมรมฯ ร่วมกันร้องเพลง“มาร์ชบวรนิเวศ”และถ่ายรูปร่วมกัน
- เวลา ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมเชิดชูบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อชมรมฯ เดิมจะมอบโล่รางวัลเปลี่ยนเป็นมอบประกาศนียบัตร (ใส่กรอบ) แทน
- เวลา ๒๐.๑๕ น. การหาทุน จัดให้มีการประมูลภาพวาดสมเด็จพระญาณสังวรฯ และรูปภาพพระสมเด็จวัดระฆัง
- เวลา ๒๐.๔๕ น. การจับฉลากของรางวัล มีผู้รับผิดชอบคือ นายสุพจน์ รองประธานฯ
- เวลา ๒๒.๐๐ น. ปิดงาน

มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ
- ประธานฯ แจ้งว่า ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ สมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ จะจัดการประชุมสามัญประจำปี ที่ ห้องประชุม โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กทม.
มติที่ประชุม
รับทราบ

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา ๒๑.๔๕ น.

ลงชื่อ พล.อ. สวัสดิ์ ทัศนา ประธานที่ประชุม
(สวัสดิ์ ทัศนา)
ลงชื่อ ชาตรี วชิรวัฒก์ ผู้บันทึกการประชุม
(นายชาตรี วชิรวัฒก์)
พิมพ์ตัวเลขด้านขวา   
Please note, although no boardcode and smiley buttons are shown, they are still useable
 
Logged Logged  
  Reply Quote
Go to top ตอบกระทู้
Powered by FireBoard