BN84 Webboard
Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?
รายงานการประชุม (1 viewing) (1) Guest
Go to bottom ตอบกระทู้ Favoured: 0
TOPIC: รายงานการประชุม
#4040
pakae (User)
Platinum Boarder
Posts: 1270
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
รายงานการประชุม วันที่ 26/12/2017 14:10  
รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศรุ่น ๘๔ ปี
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ร้านริมบึง เหม่งจ๋าย ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
----------------------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา ๒. นายวิชิต เอื้ออารีวรกุล
๓. พ.อ.ใจเทพ สุวรรณทัต ๔. นายมนัส สุทธิ์อาภรณ์
๕. นายธีรชัย ปิยะเจริญวัฒนา ๖. นายชาตรี วชิรวัฒก์
๗. นายพิศาล ทิพย์พิมล ๘. นายสุชาติ บำรุงไทยวรกุล
๙. นายปิยะวัฒน ลัคนากุล ๑๐. นายภาวิศ ช่ออบเชย
๑๑. นายอิทธิชัย มัยมนัส ๑๒. นายเชาวลิต พุทธภิญโญ
๑๓. นายไวพจน์ คดบัว ๑๔. นายสุทัศน์ จิตรชื่น
๑๕. นายเกรียงศักดิ์ ทองประเจียด ๑๖. นายศุภกร ลุลิตานนท์
๑๗. นายชัยพัฒน์ จรูญพงศ์

เริ่มประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น.
พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา ประธานชมรมฯ เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- นายชาตรี เลขาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากนายสุรศักดิ์ เหรัญญิกฯ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ จึงขอแจ้งยอดเงินของชมรมฯ แทน
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีของชมรมฯ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มียอดเงินทั้งสิ้น ๑๓๔,๔๖๑.๐๐ บาท และมีรายรับและรายจ่ายดังนี้
๐๙/๑๑/๖๐ รับจากเงินที่เหลือในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ๑,๒๐๐.๐๐ บาท
๑๒/๑๑/๖๐ จ่ายค่าหรีด (พัดลม) เคารพศพมารดานายไวพจน์ คดบัว ๙๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๑๓๔,๗๖๑.๐๐ บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณา
๒.๑ การจัดทำหนังสือทำเนียบรุ่น
- ประธานฯ แจ้งว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เห็นชอบ ให้ทำหนังสือทำเนียบรุ่นขึ้นใหม่โดยให้มีข้อมูลของสมาชิกโดยละเอียดและตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยนายเชาวลิต พุทธภิญโญ , นายสุทัศน์ จิตรชื่น , นายธีรชัย ปิยะเจริญวัฒนา และนายภาวิศ ช่ออบเชย เพื่อพิจารณากำหนดรูปแบบ เนื้อหาของหนังสือทำเนียบรุ่นของชมรมฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากรณีการจัดทำหนังสือทำเนียบรุ่น
- นายภาวิศฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รูปเล่มของหนังสือทำเนียบรุ่นว่า ยังคงกำหนดองค์ประกอบและเนื้อหาในหนังสือคงเดิมตามหนังสือทำเนียบรุ่นเล่มเดิม แต่จะเปลี่ยนขนาดให้ใหญ่กว่าเล็กน้อย กล่าวคือ
๑. ขนาดรูปเล่ม B5 (๗.๒๕” x ๑๐.๒๕”)
๒. กระดาษ ปก อาร์ดการ์ด ๒๖๐ แกรม พิมพ์ ๔ สี ๔ หน้า เคลือบ pvc ด้วย
เนื้อใน อาร์ด ด้าน ๑๐๐ แกรม พิมพ์ ๔ สี ๔๐ หน้า
เนื้อใน อาร์ด ด้าน ๑๐๐ แกรม พิมพ์ ๑ สี ๑๑๐ หน้า
รูปเล่ม ใส่กาว
สำหรับราคาหนังสือขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งพิมพ์ ดังนี้
๑. สั่งพิมพ์จำนวน ๕๐๐ เล่ม เป็นจำนวน ๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท เล่มละ ๑๑๖.๐๐ บาท
๒. สั่งพิมพ์จำนวน ๗๐๐ เล่ม เป็นจำนวน ๖๔,๑๐๐.๐๐ บาท เล่มละ ๙๐.๐๐ บาท
๓. สั่งพิมพ์จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม เป็นจำนวน ๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท เล่มละ ๗๓.๐๐ บาท
ส่วนระยะเวลาการจัดพิมพ์หนังสือนั้น ถ้าข้อมูลพร้อมจะใช้เวลาในการดำเนินการไม่เกิน ๓ – ๔ สัปดาห์
- นายเชาวลิตฯ กล่าวเสริมว่า ขณะนี้ข้อมูลของสมาชิกฯ ยังไม่เป็นปัจจุบัน จึงขอเวลาปรับปรุงข้อมูลสักระยะหนึ่ง และขอความร่วมมือกรรมการและเพื่อนสมาชิกฯ ช่วยแจ้งข้อมูลส่วนตัว โดยส่งข้อมูลใน Line กลุ่ม Bn84.com จักได้นำไปปรับปรุงในฐานข้อมูลที่มีอยู่ต่อไป
ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางสรุปได้ว่า เห็นควรให้จัดทำหนังสือทำเนียบรุ่นตามรูปแบบที่นายภาวิศฯ เสนอ โดยจัดพิมพ์จำนวน ๕๐๐ เล่ม และมอบหมายให้นายชัยพัฒน์ฯ เป็นผู้ติดต่อขอความเมตตาจากสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เขียนคำปรารภเพื่อนำมาลงในหนังสือทำเนียบรุ่น ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ จะพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบ

๒.๒ การจัดแรลลี่และจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑
- ประธานฯ แจ้งว่า สืบเนื่องมาจากในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบให้จัดแรลลี่ งานสังสรรค์ประจำปี และทำบุญทอดผ้าป่าในคราวเดียวกัน ในวันเสาร์ที่ ๑๐ และวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ รวม ๒ วัน ๑ คืน เส้นทางกรุงเทพ - พัทยา ค่าใช้จ่าย ๕,๐๐๐ บาท /คัน/๒ คน (ถ้าคนเดียวคันละ ๓,๐๐๐ บาท) โรงแรมซีซาร์ พาเลซ พัทยากลาง จึงได้เชิญชวนเพื่อนสมาชิกชมรมฯ ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ใน Line กลุ่ม Bn84.com ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงการประชุมในครั้งนี้ มีเพื่อนสมาชิกชมรมฯ ร่วมลงชื่อ จำนวน ๑๕ ราย
และในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้เปลี่ยนเส้นทางแรลลี่จาก “เส้นทางกรุงเทพ - พัทยา เป็นเส้นทางกรุงเทพ – ชะอำ” เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย (อาหาร และที่พัก) ที่ถูกกว่าจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากรณีการจัดแรลลี่และจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑
ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางสรุปได้ว่า เนื่องจากในช่วงที่เชิญชวนเพื่อนสมาชิกชมรมฯ ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่และจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑ ใน Line กลุ่ม Bn84.com ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ปรากฏว่าเพื่อนสมาชิกให้ความสนใจกิจกรรมนี้น้อยมาก ประกอบกับระยะเวลาที่ต้องเตรียมการจัดกิจกรรมจนถึงวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เหลือเวลาอีกไม่มากเกรงว่าจะเตรียมการไม่ทัน และที่สำคัญในระหว่างการเดินทางของเพื่อนสมาชิกชมรมฯ เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางอาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้ จึงเห็นควรงดกิจกรรมแรลลี่ไว้ก่อน คงไว้เฉพาะงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ส่วนรายละเอียดของการจัดงานจะพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ในคราวถัดไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ
- นายชาตรี เลขาฯ แจ้งว่า ปัจจุบันในกรณีที่สมาชิกฯ หรือบุคคลในครอบครัวของสมาชิกฯ (บิดา มารดา ภรรยา บุตร) เสียชีวิต ชมรมฯ จะจัดส่งพวงหรีด (พัดลม) เพื่อเคารพศพ ตามที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท(ค่าพวงหรีดรวมค่าจัดส่ง) และในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งพวงหรีด เพื่อเคารพศพได้ ก็จะมอบเงินช่วยงานจำนวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท แทน
ดังนั้น เพื่อความสะดวกและเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอเสนอให้เปลี่ยนการจัดส่งพวงหรีด เพื่อเคารพศพ เป็น มอบเงินช่วยงานจำนวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ในทุกกรณี
มติที่ประชุม
เห็นชอบ

ประธานฯ แจ้งกำหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. สำหรับสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา ๒๑.๓๐ น.

ลงชื่อ พล.อ. สวัสดิ์ ทัศนา ประธานที่ประชุม
(สวัสดิ์ ทัศนา)
ลงชื่อ ชาตรี วชิรวัฒก์ ผู้บันทึกการประชุม
(นายชาตรี วชิรวัฒก์)
พิมพ์ตัวเลขด้านขวา   
Please note, although no boardcode and smiley buttons are shown, they are still useable
 
Logged Logged  
  Reply Quote
Go to top ตอบกระทู้
Powered by FireBoard