BN84 Webboard
Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?
รายงานการประชุม (1 viewing) (1) Guest
Go to bottom ตอบกระทู้ Favoured: 0
TOPIC: รายงานการประชุม
#4020
pakae (User)
Platinum Boarder
Posts: 1276
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
รายงานการประชุม วันที่ 22/11/2017 17:09  
รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศรุ่น ๘๔ ปี
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ สวนอาหารยี่หร่า ถนนราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร
----------------------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายวิชุนห์ บริการหัตถกิจ ๒. นายธานินทร์ วศินยนต์
๓. นายสุพจน์ ชววิวรรชน์ ๔. นายมนัส สุทธิ์อาภรณ์
๕. นายสุรศักดิ์ เดชะวงศ์อนันต์ ๖. นายชาตรี วชิรวัฒก์
๗. นายพิศาล ทิพย์พิมล ๘. นายสุชาติ บำรุงไทยวรกุล
๙. นายชวลิต จับศรทิพย์ ๑๐. นายนพดล บุญประทีป
๑๑. นายอิทธิชัย มัยมนัส ๑๒. นายเชาวลิต พุทธภิญโญ
๑๓. นายโชติพงษ์ บุญภูพันธ์ตันติ ๑๔. นายวิรัช ไพศาลศักดิ์

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น.
นายวิชุนห์ บริการหัตถกิจ รองประธานชมรมฯ เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา ประธานฯ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ จึงมอบหมายให้ตนทำหน้าที่แทน ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- นายสุรศักดิ์ เดชะวงศ์อนันต์ เหรัญญิกฯ แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีของชมรมฯ ก่อนวันประชุมมียอดเงินทั้งสิ้น ๑๔๒,๕๑๑.๐๐ บาท และมีการเบิกจ่ายดังนี้
๑. ค่าหรีด (พัดลม) เคารพศพมารดานายอัมพุท ตามไท ๑,๖๕๐.๐๐ บาท
๒. ค่าช่วยงานศพมารดานายอัมพุท ตามไท ๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าหรีด (พัดลม) เคารพศพนายสุเทพ มนูเสวต สมาชิกชมรมฯ (๕/๔ ภบ.) ๑,๒๐๐.๐๐ บาท
๔. ค่าหรีด (พัดลม) เคารพศพนายฤทธิชัย ธนสัมปัตติ สมาชิกชมรมฯ (๕/๔ ภบ.) ๑,๒๐๐.๐๐ บาท
๕. ค่าช่วยงานศพมารดานายโชติพงษ์ บุญภูพันธ์ตันติ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเบิก ๗,๖๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๑๓๔,๔๖๑.๐๐ บาท
สำหรับกรณีการจ่ายเงินค่าช่วยงานศพมารดานายอัมพุท ตามไท ประธานที่ปรึกษาฯ จำนวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท อีกส่วนหนึ่งนั้น เนื่องจากคณะกรรมการชมรมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายอัมพุทฯ เป็นผู้เริ่มจัดตั้งชมรมฯ และเคยเป็นประธานชมรมฯ ในสมัยเริ่มแรก และทำคุณประโยชน์แก่ชมรมฯ
ส่วนกรณีการจ่ายเงินค่าช่วยงานศพมารดานายโชติพงษ์ บุญภูพันธ์ตันติ จำนวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น เนื่องจากเป็นกรณีที่สมาชิกอยู่ต่างจังหวัด ไม่มีตัวแทนที่จะจัดการเรื่องหรีดเคารพศพ จึงต้องจ่ายเป็นเงินสดแทน
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณา
๒.๑ การจัดทำหนังสือทำเนียบรุ่น
- นายเชาวลิต พุทธภิญโญ หนึ่งในคณะทำงานจัดทำหนังสือทำเนียบรุ่นของชมรมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้คณะทำงานฯ กำลังพิจารณารูปเล่มของหนังสือ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบในการประชุมคราวถัดไป
มติที่ประชุม
รับทราบ

๒.๒ การจัดแรลลี่และจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๑
- นายชาตรี วชิรวัฒก์ เลขาฯ แจ้งว่า สืบเนื่องมาจากในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้จัดแรลลี่ งานสังสรรประจำปี และทำบุญทอดผ้าป่าในคราวเดียวกัน ในวันเสาร์ที่ ๑๐ และวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ รวม ๒ วัน ๑ คืน เส้นทางกรุงเทพ - พัทยา ค่าใช้จ่าย ๕,๐๐๐ บาท /คัน/๒ คน (ถ้าคนเดียวคันละ ๓,๐๐๐ บาท) โรงแรมซีซาร์ พาเลซ พัทยากลาง จึงได้เชิญชวนเพื่อนสมาชิกชมรมฯ ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ใน Line กลุ่ม Bn84.com ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงการประชุมในครั้งนี้ มีเพื่อนสมาชิกชมรมฯ ร่วมลงชื่อ จำนวน ๑๕ ราย
- นายมนัส สุทธิ์อาภรณ์ ที่ปรึกษาฯ กล่าวเสริมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเน้นที่ความสะดวก ประหยัดและปลอดภัย เพื่อเพื่อนสมาชิกของชมรมฯ มีเพื่อนสมาชิกเสนอว่าน่าจะเปลี่ยนเส้นทางแรลลี่จากพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากเส้นทางสะดวก ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มีที่พักให้เลือกในราคาย่อมเยาว์ และที่สำคัญมีร้านชมวิวซีฟู๊ด ซึ่งเป็นร้านของนายวสวัติ์ (นิ่ม) จรูญจิตไพรัช เพื่อนสมาชิกชมรมฯ ที่สามารถจัดอาหารรองรับเพื่อนๆ ได้ โดยมีค่าใช้จ่าย (อาหาร และที่พัก) ประมาณคนละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท
- นายนพดล บุญประทีป ที่ปรึกษาฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักว่า เป็นบ้านพักของค่ายสิ่งแวดล้อมสิรินทร ซึ่งอยู่ใกล้กับร้านชมวิวซีฟู๊ด สำหรับบ้านพักแบ่งออกเป็น หลังใหญ่ มี ๓ หลัง แต่ละหลังมี ๔ ห้องนอน ๑ ห้องโถง ๑ ห้องพักได้ ๓ คน มีห้องน้ำในตัว หลังเล็ก มี ๑๐ หลัง แต่ละหลังมี ๔ ห้องนอน ๑ ห้องโถง ห้องน้ำรวม ๒ ห้องกลางบ้าน ๑ ห้องพักได้ ๒ คน
ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางสรุปได้ว่า เห็นควรเปลี่ยนเส้นทางแรลลี่จาก “เส้นทางกรุงเทพ - พัทยา เป็นเส้นทางกรุงเทพ – ชะอำ” ส่วนรายละเอียดของการจัดงานจะพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ในคราวถัดไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบ


ประธานฯ แจ้งกำหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ร้าน ริมบึง เหม่งจ๋าย ห้วยขวาง กทม.
ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น.

ลงชื่อ วิชุนห์ บริการหัตถกิจ ประธานที่ประชุม
(นายวิชุนห์ บริการหัตถกิจ)
ลงชื่อ ชาตรี วชิรวัฒก์ ผู้บันทึกการประชุม
(นายชาตรี วชิรวัฒก์)
พิมพ์ตัวเลขด้านขวา   
Please note, although no boardcode and smiley buttons are shown, they are still useable
 
Logged Logged  
  Reply Quote
Go to top ตอบกระทู้
Powered by FireBoard