หน้าแรก arrow ลูกนาคา arrow โรงเรียนของเรา
โรงเรียนของเรา พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย Administrator   

ข้อมูลจาก เว็บไซท์โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ตั้งอยู่ในที่ดินของวัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ ในสมัยก่อนโรงเรียนวัดบวรนิเวศเป็นเพียงสถานที่ใช้อบรมศิษย์วัด ตลอดจนให้การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์แบบโบราณและวิชาทางอักษรศาสตร์ ผู้สอนเวลานั้นก็คือ พระในวัดบวรนิเวศนั่นเอง
ต่อมาภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศตั้งขึ้นเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2436 (ร.ศ. 112) โดยจัดเป็นกิจการส่วนหนึ่งของมหามงกุฏราชวิทยาลัย และโรงเรียนวัดบวรนิเวศได้เปิดเรียนเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2436 ตามแจ้งความของกระทรวงธรรมการแผนกศึกษาธิการ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การเรียนการสอนในโรงเรียนก็ขยายตัวกว้างขวางออกไปตามลำดับ โดยเริ่มจากหลักสูตรเก่าที่ศึกษาแต่วิชาเลข ภาษาไทย และพงศาวดารมาเป็นการศึกษาแบบใหม่อย่างเช่นในปัจจุบัน แม้ตัวอาคารสถานที่เรียนก็ได้เปลี่ยนแปลงไปจนหมด คือจากอาคารเรียนซึ่งเดิมอาศัยเรียนตามศาลาวัด กุฏิพระ ก็กลายมาเป็นการเรียนในอาคารก่อสร้างขนาดใหญ่อย่างที่เป็นอยู่ในเวลานี้
ผู้ที่ทำหน้าเป็นผู้จัดการและครูผู้สอน ในตอนเริ่มแรกเลยก็ได้แก่ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส (ผู้จัดการ) พระครูปลัดจุลานุนายก และหม่อมราชวงศ์ชื่น นพวงศ์ (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์) นับได้ว่าครูรุ่นแรกของโรงเรียนนี้เป็นคณะครูที่ทรงเกียรติ และนำความเป็นสิริมงคลมาสู่สถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

การศึกษาของโรงเรียนมีวิวัฒนาการมาดังนี้ คือ

 

ระยะก่อนปี พ.ศ. 2450
หลักสูตรระยะนี้แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ชั้นที่ 1 – 2 – 3 ชั้น 1 เป็นชั้นสูงสุด ชั้น 3 เป็นชั้นต่ำสุด วิชาที่สอนมีวิชาภาษาไทย เลข และความรู้เกี่ยวกับพงศาวดาร นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้ไปเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในวงราชการทั่วไป ต่อมาภายหลังก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิชาการสอนไปตาหลักสูตรของกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนี้)

 

พ.ศ. 2450 – 2460
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ไปจนถึงชั้นมัธยมปีที่ 6 (เดิมมีเพียงชั้นเตรียมถึงชั้นประถมปีที่ 3 แล้วขยายไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี พ.ศ. 2455 และขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี พ.ศ. 2457)

พ.ศ. 2461 – 2475
ทางกระทรวงได้จัดให้นักเรียนฝึกหัดครูประถมมาเรียนร่วมอยู่ด้วย

พ.ศ. 2476 – 2481
เปิดสอนประถมปีที 1 ถึงมัธยมปีที่ 8 (ตัดชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 4 ตั้งแต่ พ.ศ. 2478 ถึง 2481 และเปิดสอนชั้นมัธยมปีที่ 7 และชั้นมัธยมปีที่ 8 ตั้งแต่ พ.ศ. 2478 – 2479 ตามลำดับ)

พ.ศ. 2482 –2493
เปิดสอนชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 6

พ.ศ. 2494
เปิดชั้นเตรียมอุดมศึกษาเฉพาะแผนกวิทยาศาสตร์ขึ้น

พ.ศ. 2494 – 2502
เปิดสอนชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึงชั้นเตรียมอุดม

พ.ศ. 2503 – 2505
ตัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 3 (เปลี่ยน ป.5 – ป.7)

พ.ศ. 2506
เปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (เฉพาะแผนกวิทยาศาสตร์)

พ.ศ. 2507
เปิดเพิ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนกศิลปะขึ้น

พ.ศ. 2508 - 2518
เปิดสอนชั้น ม.ศ. 1 ถึงชั้น ม.ศ. 5

พ.ศ. 2521 – ปัจจุบัน
เปิดสอนชั้น ม.1 ถึงชั้น ม.6

นำเที่ยวโรงเรียนวัดบวรนิเวศในปัจจุบัน

 

ภาพที่ 1 ประตูใหญ่ด้านหน้า ทางเข้าสู่โรงเรียน ภาพที่ 2 เหนือประตูขึ้นไป เป็นซุ้มป้ายชื่อโรงเรียน

 

ภาพที่3 ผ่านเข้าประตูใหญ่ ด้านขวามือเป็นที่ประดิษฐาน พระรูปของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ภาพที่4 พระรูปหล่อของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

 

ภาพที่5 ทางเข้าอาคารวชิรญาณวงศ์ ภาพที่6 ปีกทางซ้ายมือด้านอาคารอรพินท์ ติดป้ายคำขวัญประจำโรงเรียน

 

ภาพที่7 โถงห้องประชุม ใต้อาคารวชิรญาณวงศ์ ภาพที่8 อาคารอรพินท์

 

ภาพที่9 ซ้ายมือเป็นอาคาร 84ปี ปลายสุดเป็นอาคารสร้างใหม่ ภาพที่10 สนามฟุตบอลด้านหน้า สุดสายตาเป็นตึกมนุษยนาค

 

ภาพที่11 ภาพตึกมนุษยนาคด้านหน้า ยังคงความสวยงามเหมือนเดิม ภาพที่12 ภาพด้านข้าง

 
ภาพที่13 รูปปั้นนาคพ่นน้ำ ที่ปีกด้านซ้ายของตึก 
เพลงประจำโรงเรียน "มาร์ชบวรนิเวศ"