หน้าแรก
คณะกรรมการบริหาร2558-2560 พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย Administrator   

คณะกรรมการบริหารชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศ รุ่น84ปี
ประจำปี 2558-2560

นายธานินทร์ วศินยนต์
ประธานชมรม
นายจักรี คล้ายวงษ์ ์
รองประธานชมรม
นายไวพจน์ คดบัว
กรรมการ/เลขานุการ
นายนพดล บุญประทีป
กรรมการ/เหรัญญิก
นายเชาวลิต พุทธภิญโญ
กรรมการ/นายทะเบียน
นายชาตรี วชิรวัฒก์
กรรมการ/ประชาสัมพันธ์
นายวิชิต เอื้ออารีวรกุล
กรรมการ/หารายได้
นายอิทธิชัย มัยมนัส
กรรมการ/ปฏิคม

ศาสตราจารย์สุพจน์ ชววิวรรชน์
กรรมการ
นายอำพล ลือสมุทร
กรรมการ
นายพัฒน์พงศ์ แขกเพ็ง
กรรมการ
นายชวลิต จับศรทิพย์
กรรมการ
นายมนัส สุทธิ์อาภรณ์
กรรมการ
นายสุรศักดิ์ เดชะวงศ์อนันต์
กรรมการ
นายธีรชัย ปิยะเจริญวัฒนา
กรรมการ
นายชัยพัฒน์ จรูญพงศ์
กรรมการ
พ.อ.ใจเทพ สุวรรณทัต
กรรมการ
นายสุชาติ บำรุงไทยวรกุล
กรรมการ

คณะที่ปรึกษาชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศ รุ่น84ปี
ประจำปี 2558-2560

พล.ต.สวัสดิ์ ทัศนา
ที่ปรึกษา
นายขวัญชัย พุ่มสุวรรณ
ที่ปรึกษา
นายอัมพุท ตามไท
ที่ปรึกษา
นายสิทธิโชค ศรีสุคนธ์
ที่ปรึกษา