หน้าแรก arrow เกี่ยวกับชมรม arrow คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร2562-2564 พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย Administrator   

คณะกรรมการบริหารชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศ รุ่น84ปี
ประจำปี 2562-2564

supachai
นาย ศุภชัย บุศปพงศ์
ประธานชมรม
นายวิชิต เอื้ออารีวรกุล
รองประธานชมรม
นายอำพล ลือสมุทร
เหรัญญิก
 
bulwit
 นายบุลวิทย์ วงษ์ภิรมย์  ปฏิคม
 
sutas
 นายสุทัศน์ จิตรชื่น
 เลขานุการ
 
sirichai
 นายศิริชัย บุศปพงศ์  ผู้ช่วยเลขานุการ

นายเกรียงไกร ชื่นชูธรรม
กรรมการ
นายเชาวลิต พุทธภิญโญ
กรรมการ
พันเอกใจเทพ สุวรรณทัต
กรรมการ

นายจักรี คล้ายวงษ์
กรรมการ
prakad
นายประกาศ พิรุณสาร
กรรมการ
pongchan
นายพงษ์ชาญ แสงมณี
กรรมการ
sumchai
นายสมชาย ยินดีนุช
กรรมการ

นายสุเทพ สหวัชรินทร์
กรรมการ

คณะที่ปรึกษาชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศ รุ่น84ปี
ประจำปี 2562-2564

นายอัมพุท ตามไท
ที่ปรึกษา
พลเอกสวัสดิ์ ทัศนา
ที่ปรึกษา

นายมนัส สุทธิ์อาภรณ์
ที่ปรึกษา
นายขวัญชัย พุ่มสุวรรณ
ที่ปรึกษา
 
นายสุรศักดิ์ เดชะวงศ์อนันต์  ที่ปรึกษา
 
นายนพดล บุญประทีป
 ที่ปรึกษา
 
นายชาตรี วชิรวัฒก์  ที่ปรึกษา
 
นายธานินทร์ วศินยนต์
 ที่ปรึกษา