หน้าแรก arrow เกี่ยวกับชมรม arrow ระเบียบและสวัสดิการ
ระเบียบและสวัสดิการ พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย Administrator   

หมวดที่ ๕

การเงิน

ข้อ ๑๕ การดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน

     ๑๕.๑ รายได้
          ๑๕.๑.๑ รายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ
          ๑๕.๑.๒ รายได้จากการบริจาค
          ๑๕.๑.๓ รายได้จากเงินฝากของชมรมฯ
     ๑๕.๒ รายจ่าย
          ๑๕.๒.๑ รายจ่ายจากการจัดกิจกรรมต่างๆ
          ๑๕.๒.๒ รายจ่ายค่าติดต่อ ไปรษณีย์ โทรศัพท์ เกี่ยวกับกิจกรรมของชมรมฯ
          ๑๕.๒.๓ รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และสิ่งของเกี่ยวกับกิจกรรมของชมรมฯ
          ๑๕.๒.๔ รายจ่ายเกี่ยวกับค่าสวัสดิการงานศพตัวสมาชิก, บิดามารดา, ภรรยาและบุตร ไม่เกินวงเงิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
          ๑๕.๒.๕ รายจ่ายอื่นๆโดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
     ๑๕.๓ เงิน ให้นำฝากไว้กับธนาคารที่คณะกรรมการเห็นชอบ โดยมีคณะกรรมการผู้ลงลายมือชื่อเบิก ๓ คน ดังนี้
     - ประธาน หรือ รองประธาน
     - เหรัญญิก
     - เลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ หรือปฏิคม
     ๑๕.๔ ให้ประธาน หรือรองประธานอนุมัติสั่งจ่ายเงินได้ ครั้งละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท(สองพันบาทถ้วน) หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๗ คน
     ๑๕.๕ เมื่อมีการรับเงิน ให้เหรัญญิกนำเงินฝากธนาคารภายใน ๗ วัน
     ๑๕.๖ ให้เหรัญญิกแจ้งยอดเงิน รายรับ-รายจ่าย ให้คณะกรรมการทราบภายในประชุมครั้งต่อไป

หมวดที่ ๖

การประชุม

ข้อ ๑๖ การประชุม

     ๑๖.๑ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ๒ เดือนต่อครั้ง หรือแล้วแต่ประธานจะเห็นสมควรเป็นกรณีไป
     ๑๖.๒ จัดให้มีการประชุมสมาชิกประจำปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และควรมีวาระการประชุมอย่างน้อย ดังนี้
          ๑๖.๒.๑ รับรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่ผ่านมา
          ๑๖.๒.๒ แถลงผลงานที่ผ่านมาในรอบปี
          ๑๖.๒.๓ แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย
          ๑๖.๒.๔ เลือกตั้งประธานคนใหม่
          ๑๖.๒.๕ เรื่องอื่นๆ
     ๑๖.๓ ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน มีสิทธิเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นกรณีพิเศษ
     ๑๖.๔ การประชุมทุกครั้ง เลขานุการต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมอย่างน้อย ๗ วัน เว้นจะมีเหตุผลพิเศษ
     ๑๖.๕ การประชุมทุกครั้ง ให้ถือจำนวนสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นองค์ประชุม การลงมติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก หากมีจำนวนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมชี้ขาด และออกเสียงได้ ๑ เสียง
     ๑๖.๖ ให้ประธานเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถเป็นประธานในที่ประชุมได้ ให้รองประธานทำหน้าที่แทน
     ๑๖.๗ วัน เวลา และสถานที่ประชุมทุกครั้ง ให้เลขานุการเป็นผู้นัดประชุม พร้อมทั้งจดบันทึกการประชุมด้วย

หมวด ๗

ทั่วไป

ข้อ ๑๗ การดำเนินงาน

     ๑๗.๑ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ๒ เดือนต่อครั้ง หรือแล้วแต่ประธานเห็นสมควรเป็นกรณีไป
     ๑๗.๒ จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกประจำปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
     ๑๗.๓ เอกสาร ข่าวสาร สาระความรู้ต่างๆ ให้แจกจ่ายแก่สมาชิกทราบ

ข้อ ๑๘ การเปลี่ยนแปลง แก้ไขระเบียบและสวัสดิการชมรมฯ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แก้ไข และดำเนินการตามที่แก้ไข

ข้อ ๑๙ การยกเลิกระเบียบ และสวัสดิการชมรมฯเมื่อมีเหตุจำเป็นต้องยกเลิกด้วยประการใดๆ ต้องเรียกสมาชิกประชุมเพื่อยกเลิก ห้ามมิให้แบ่งปันทรัพย์สินต่างๆ ให้แต่สมาชิกเป็นอันขาด

ข้อ ๒๐ ให้ประธาน เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบและสวัสดิการฉบับนี้

ข้อ ๒๑ ให้ใช้ระเบียบและสวัสดิการฉบับนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๒