หน้าแรก arrow เกี่ยวกับชมรม arrow ระเบียบและสวัสดิการ
ระเบียบและสวัสดิการ พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย Administrator   

หมวด ๔

กรรมการ

ข้อ ๗ คณะกรรมการ ประกอบด้วย

  • ประธาน   ๑   ตำแหน่ง
  • รองประธาน   ๒   ตำแหน่ง
  • เหรัญญิก   ๑   ตำแหน่ง
  • ปฏิคม   ๑   ตำแหน่ง
  • กรรมการ ไม่น้อยกว่า   ๗   ตำแหน่ง
  • เลขานุการ   ๑   ตำแหน่ง
  • ผู้ช่วยเลขานุการ   ๑   ตำแหน่ง
  • ที่ปรึกษา ตามที่เห็นควร   -   ตำแหน่ง

รวมแล้วไม่น้อยกว่า   ๑๔   ตำแหน่ง

ข้อ ๘ คณะกรรมการให้ดำรงตำแหน่งตามวาระไม่เกิน ๑ ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระสามารถที่จะได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการในวาระต่อไปได้

ข้อ ๙ คณะกรรมการจะพ้นสภาพในกรณี ดังต่อไปนี้

     ๙.๑ ครบวาระ ๑ ปี
     ๙.๒ ถึงแก่กรรม หรือสาบสูญ
     ๙.๓ ลาออก โดยได้รับความเห็นชอบไม่ต่ำกว่า ๓ใน๔ ของคณะกรรมการ
     ๙.๔ มีความประพฤติเสื่อมเสีย และคณะกรรมการเห็นสมควรให้พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ โดยคะแนนเสียง ๓ใน๔ ของคณะกรรมการ
     ๙.๕ สมาชิกไม่ต่ำกว่า ๓ใน๔ ของที่ประชุมใหญ่เห็นสมควรในออก

ข้อ ๑๐ ให้สมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธาน ๑ คน และกรรมการอีกจำนวนหนึ่ง แล้วให้ประธาน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๑ เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ ให้ประธานคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เข้ามาเป็นกรรมการตามตำแหน่งที่ว่างลงภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ตำแหน่งกรรมการนั้นว่างลง ในกรณีที่ประธานพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวให้รองประธานทำหน้าที่ประธานแทน

ข้อ ๑๒ เมื่อคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ ต่อไป จนกว่าประธานคนใหม่จะแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่เสร็จ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันที่ประธานคนใหม่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิก พร้อมทั้งให้มีเอกสารส่งมอบงานด้วย

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

     ๑๓.๑ คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ นับแต่วันที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ จากคณะกรรมการชุดเก่า
     ๑๓.๒ กำหนดนโยบาย และดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ
     ๑๓.๓ รับทราบข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากสมาชิก ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม แล้วนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา ปรับปรุง หรือแก้ไข ปัญหาการดำเนินงานหรือกิจกรรม พร้อมทั้งแจ้งการดำเนินการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่คณะกรรมการจัดให้มีขึ้นให้สมาชิกทราบ
     ๑๓.๔ ประธานสามารถเรียกประชุมคณะกรรมการ หรือสมาชิก ในกรณีที่เหมาะสมหรือจำเป็นเร่งด่วน
     ๑๓.๕ กรรมการสามารถลงคะแนนเสียงได้ ๑ คน ต่อ ๑ เสียง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

ข้อ ๑๔ หน้าที่ของกรรมการตามตำแหน่งต่างๆ

     ๑๔.๑ ประธาน เป็นผู้แทนคณะกรรมการในการดำเนินกิจกรรมทั้งปวงของชมรมฯ
     ๑๔.๒ รองประธาน เป็นผู้ช่วยประธาน และทำหน้าที่แทนเมื่อประธานไม่อยู๋ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
     ๑๔.๓ เหรัญญิก ทำหน้าที่เก็บรักษา และจ่ายเงิน จัดทำบัญชี ควบคุมพัสดุภัณฑ์ จัดทำงบประมาณ และแสดงรายรับ-รายจ่าย เสอนต่อคณะกรรมการ และสมาชิก
     ๑๔.๔ ปฏิคม ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ติดต่อประสานงานกับสมาชิกหรือหน่วยงานอื่นๆ และทำหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆของชมรมฯ
     ๑๔.๕ เลขานุการ ทำหน้าที่เก็บรวบรวมเอกสาร ติดต่อประสานงานทั่วไป นัดหมาย บันทึกการประชุม สรุปรายงานการประชุม และหน้าที่อื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการอื่น
     ๑๔.๖ ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการและทำหน้าที่แทนเมื่อเลขานุการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
     ๑๔.๗ กรรมการ เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแล พิจารณา บริหาร และร่วมดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆที่จัดให้มีขึ้น หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานมอบหมาย
     ๑๔.๘ ทีปรึกษา เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการในการดำเนินงานต่างๆของชมรมฯ