หน้าแรก arrow เกี่ยวกับชมรม arrow ระเบียบและสวัสดิการ
ระเบียบและสวัสดิการ พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย Administrator   

ระเบียบและสวัสดิการ

ชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศรุ่น ๘๔ ปี

หมวดที่ ๑

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบและสวัสดิการศิษย์เก่าบวรนิเวศ รุ่น ๘๔ ปี"

ข้อ ๒ ชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศ รุ่น ๘๔ ปี (ซึ่งต่อไปหากไม่กล่าวถึงโดยเฉพาะจะเรียกว่า "ชมรมฯ" หมายถึง

     ๒.๑ นักเรียน ร.ร.วัดบวรนิเวศ ที่เข้าเรียนชั้น ม.ศ.๑ ปีการศึกษา ๒๕๑๖
     ๒.๒ นักเรียน ร.ร.วัดบวรนิเวศ ที่เข้าเรียนชั้น ม.ศ.๒ ปีการศึกษา ๒๕๑๗
     ๒.๓ นักเรียน ร.ร.วัดบวรนิเวศ ที่เข้าเรียนชั้น ม.ศ.๓ ปีการศึกษา ๒๕๑๘
     ๒.๔ นักเรียน ร.ร.วัดบวรนิเวศ ที่เข้าเรียนชั้น ม.ศ.๔ ปีการศึกษา ๒๕๑๙

หมวด ๒

วัตถุประสงค์

ข้อ ๓ วัตถุประสงค์

     ๓.๑ ส่งเสริมให้สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร, ความรู้, ข้อมูล, ประสบการณ์ และแนวความคิด และร่วมมือกันพัฒนางานของสมาชิกให้ดีขึ้น
     ๓.๒ ส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์ พบปะสังสรรค์ และร่วมมือซึ่งกันและกัน
     ๓.๓ ช่วยเหลือสมาชิก และครอบครัวสมาชิก เนื่องในโอกาสต่างๆ
     ๓.๔ ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก
     ๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุน "สมาคมศิษย์เก่าวัดบวรนิเวศ"
     ๓.๖ ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

หมวดที่ ๓

สมาชิก

ข้อ ๔ สมาชิกภาพ สมาชิก"ชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศ รุ่น ๘๔ ปี" ประกอบด้วย

     ๔.๑ นักเรียน ร.ร.วัดบวรนิเวศ ที่เข้าเรียนชั้น ม.ศ.๑ ปีการศึกษา ๒๕๑๖
     ๔ .๒ นักเรียน ร.ร.วัดบวรนิเวศ ที่เข้าเรียนชั้น ม.ศ.๒ ปีการศึกษา ๒๕๑๗
     ๔ .๓ นักเรียน ร.ร.วัดบวรนิเวศ ที่เข้าเรียนชั้น ม.ศ.๓ ปีการศึกษา ๒๕๑๘
     ๔ .๔ นักเรียน ร.ร.วัดบวรนิเวศ ที่เข้าเรียนชั้น ม.ศ.๔ ปีการศึกษา ๒๕๑๙

ข้อ ๕ สิทธิของสมาชิก มีดังนี้

     ๕.๑ สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม และเอกสารต่างๆที่ทางรุ่นฯ จัดให้มีขึ้น
     ๕.๒ สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมประจำปี และลงมติได้ ๑ คนต่อ ๑ เสียง
     ๕.๓ สมาชิกมีสิทธิเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการเงินของชมรมฯได้
     ๕.๔ สมาชิกมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการชมรมฯ
     ๕.๕ สมาชิกมีสิทธิเสนอชื่อและเลือกตั้งประธานชมรมฯ โดยลงมติ ๑ คนต่อ ๑ เสียง
     ๕.๖ สมาชิกจำนวน ๓ ใน ๔ ของที่ประชุม มีสิทธิลงมติไม่ไว้วางใจคณะกรรมการทั้งคณะ หรือรายบุคคล เพื่อเลือกกรรมการใหม่ได้
     ๕.๗ สมาชิกมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากชมรมฯ เนื่องในโอกาสต่างๆ ที่ทางชมรมฯ กำหนดไว้ หรือตามที่กรรมการชมรมเห็นชอบ
     ๕.๘ สมาชิกมีสิทธิได้รับประโยชน์อื่นๆใด ที่ทางชมรมฯจัดให้มีขึ้น

ข้อ ๖ หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้

     ๖.๑ สมาชิกมีหน้าที่จะต้องชำระเงิน (ตามจำนวนเงินที่คณะกรรมการชมรมฯกำหนด) ในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ทางชมรมฯจัดให้มีขึ้น
     ๖.๒ สมาชิกมีหน้าที่ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานต่างๆที่จัดให้มีขึ้น
     ๖.๓ สมาชิกมีหน้าที่ช่วยเหลือ แนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆซึ่งกันและกัน
     ๖.๔ สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและสวัสดิการ ฉบับนี้