หน้าแรก arrow ข่าวและบทความ arrow นานาสาระ arrow สมเด็จพระสังฆราชอัญเชิญพระพุทธานุภาพ ถวายพระพร 60 ปีครองราชย์
สมเด็จพระสังฆราชอัญเชิญพระพุทธานุภาพ ถวายพระพร 60 ปีครองราชย์ พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย ศรศักดิ์ พูลแย้ม   
อังคาร,06 มิถุนายน 2006
             พระดำรัสถวายพระพรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 60 ปี

       อาตมาภาพขอพระราชทานอัญเชิญพระพุทธพร มาถวาย สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ในนามคณะสงฆ์ไทย และในนามพุทธศาสนิกชนทุกหนแห่งที่อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา ภายใต้ร่มพระบุญญาธิการที่ใหญ่หลวง
      
       บัดนี้ ล่วงมาถึงมหาอภิมงคลสมัย 60 ปี ทรงครองบัลลังก์ พระบุญญาธิการเลื่องลือระบือดัง ทั่วดินฟ้า ขอพระราชทานอัญเชิญ พระพุทธานุภาพ ซึ่งอานุภาพแห่งพระธรรม แห่งพระสงฆ์ แห่งองค์เทพพรหม ให้พรั่งพร้อม แวดล้อมรักษาสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ได้ทรงประกาศความเป็นไทยที่ใหญ่ยิ่ง ด้วยพระเมตตาบารมี ที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย
      
       ขอพระราชทานถวายพระพร