หน้าแรก arrow เกี่ยวกับชมรม arrow คณะกรรมการ
คณะกรรมการ พ.ศ.2562-2564 พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย Administrator   
อาทิตย์,19 กรกฎาคม 2020

คณะกรรมการบริหารชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศ รุ่น84ปี
ประจำปี 2562-2564

supachai
นายศุภชัย บุศปพงศ์
ประธานชมรม
นายวิชิต เอื้ออารีวรกุล
รองประธานชมรม
นายอำพล ลือสมุทร
กรรมการ/เหรัญญิก
bulwit
นายบุลวิทย์ วงษ์ภิรมย์
กรรมการ/ปฏิคม
sutas
นายสุทัศน์ จิตรชื่น
กรรมการ/เลขานุการ

นายศิริชัย บุศปพงศ์
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
นายเชาวลิต พุทธภิญโญ
กรรมการ

นายเกรียงไกร ชื่นชูธรรม
กรรมการ
พันเอกใจเทพ สุวรรณทัต
กรรมการ
prakad
นายประกาศ พิรุณสาร
กรรมการ
pongchan
นายพงษ์ชาญ แสงมณี
กรรมการ
sumchai
นายสมชาย ยินดีนุช
กรรมการ

นายสุเทพ สหวัชรินทร์
กรรมการ

คณะที่ปรึกษาชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศ รุ่น84ปี
ประจำปี 2562-2564

นายอัมพุท ตามไท
ที่ปรึกษา
นายมนัส สุทธิ์อาภรณ์
ที่ปรึกษา
นายขวัญชัย พุ่มสุวรรณ
ที่ปรึกษา
นายนพดล บุญประทีป
ที่ปรึกษา
นายสุรศักดิ์ เดชะวงศ์อนันต์
ที่ปรึกษา
นายชาตรี วชิรวัฒก์
ที่ปรึกษา
นายธานินทร์ วศินยนต์
ที่ปรึกษา
พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา
ที่ปรึกษา