sangharaja
หน้าแรก
บันทึกข้อหารือกรรมการชมรม 2/2555 พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย Administrator   
ศุกร์,29 มิถุนายน 2012

report2     บันทึกข้อหารือคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศรุ่น ๘๔ ปี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  ณ ร้านริมบึง เหม่งจ๋าย ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียดด้านใน

บันทึกข้อหารือคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศรุ่น ๘๔ ปี
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ ร้านริมบึง เหม่งจ๋าย ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
----------------------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายนพดล บุญประทีป ๒. นายมนัส สุทธิ์อาภรณ์
๓. นายไวพจน์ คดบัว ๔. นายเชาวลิต พุทธภิญโญ
๕. นายขวัญชัย พุ่มสุวรรณ ๖. นายธีรชัย ปิยะเจริญวัฒนา
๗. นายอิทธิชัย มัยมนัส ๘. นายสุรศักดิ์ เดชะวงศ์อนันต์
๙. นายชาตรี วชิรวัฒก์  

 

เริ่มประชุมเวลา ๒๐.๓๐ น.

นายนพดล บุญประทีป ประธานชมรมฯ เป็นประธานที่ประชุม แจ้งว่าเนื่องจากการประชุมครั้งนี้กรรมการมาไม่ครบองค์ประชุมจึงไม่สามารถประชุมคณะกรรมการได้ จึงขอเปลี่ยนการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือของคณะกรรมการ โดยขอหารือในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ประเด็นหารือวาระที่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

     - ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาบันทึกข้อหารือฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยขอแก้ไขในหน้าที่ ๑ ย่อหน้าสุดท้าย ดังนี้

จาก “ประธานฯ แจ้งว่าเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ ได้จัดประชุมและมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ แทนนายกสมาคมคนเก่า ผลการเลือกตั้งปรากฏว่านายธนพัฒน์ฯ เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม”

เป็น “ประธานฯ แจ้งว่าเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ ได้จัดประชุมและมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ แทนคณะกรรมการสมาคมชุดเก่าที่หมดวาระ ผลการเลือกตั้งปรากฏว่ากลุ่มของนายธนพัฒน์ฯ เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้”

ผลการหารือ
รับรองบันทึกข้อหารือครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

 

ประเด็นหารือวาระที่ ๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

     - ประธานฯ แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีของชมรมฯ และยอดเงินคงเหลือในส่วนของเงินช่วยน้อง ณ วันประชุมมียอดเงินทั้งสิ้น ๑,๗๕๔.๐๐ บาท และ ๒๐,๔๒๐.๐๐ บาท ตามลำดับ และเงินกองทุนสำหรับจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑๒,๘๐๐.๐๐ บาท

ผลการหารือ
รับทราบ

 ประเด็นหารือวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่องการจัดการประชุมสมาชิกชมรมพร้อมงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

     - ประธานฯ แจ้งว่าสืบเนื่องจากผลการหารือของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วาระที่ ๓.๑ เห็นชอบให้จัดงานสังสรรค์ฯ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ สโมสรกองทัพบก สี่เสาเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่องานว่า “๕๐ ยังแข็ง (แรง)”

     โดยเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. จะทำบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณครูและเพื่อนที่ล่วงลับ ณ สำนักเลขาสมเด็จพระสังฆราช คณะเหลืองรังสี วัดบวรนิเวศวิหาร

     ในเวลา ๑๗.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าสู่งานสังสรรค์ประจำปี ณ สโมสรกองทัพบก สี่เสาเทเวศร์ มีกิจกรรมมุทิตาจิตแด่คุณครู และร่วมสังสรรค์ในหมู่ลูกนาคา (โต๊ะจีน) เลือกตั้งประธานฯ เพื่อเข้ามาบริหารชมรมฯ ประมูลรูปภาพของท่านเจ้าคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อหารายได้เข้าชมรมฯ ส่งจดหมาย sms แจ้งให้เพื่อนสมาชิกฯ ทราบ นั้น ขณะนี้ใกล้ถึงเวลาที่จะจัดงานแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารูปแบบของการจัดงานในปีนี้

     ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่า

   - การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงานสังสรรค์ในปีนี้จะใช้วิธีส่งจดหมาย โทรศัพท์ ส่ง SMS แจ้งข้อมูลใน website และ Facebook ของชมรมฯ

   - จองห้องจัดเลี้ยงที่ สโมสรกองทัพบก สี่เสาเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว

   - นายชัยพัฒน์ จรูญพงศ์ กรรมการฯ นิมนต์พระจำนวน ๑๐ รูป เรียบร้อยแล้ว ในปีนี้จะเปลี่ยนรูปแบบจากการถวายสังฆทาน เป็นการทำบังสุกุลแทน และจะใช้ผ้าขนหนูสำหรับการทำบังสุกุล ในการนี้นายไวพจน์ คดบัวเหรัญญิกฯ ขอรับเป็นเจ้าภาพ ชมรมฯ สนับสนุนปัจจัยถวายพระจำนวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท

   - อัพเดตข้อมูลสมาชิกชมรมฯ
   - นายมนัส สุทธิ์อาภรณ์ ที่ปรึกษาฯ เป็นพิธีกรบนเวที

ผลการหารือ
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และขอขอบคุณนายไวพจน์ คดบัว เหรัญญิกฯ มา ณ โอกาสนี้

 

ประเด็นหารือวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

 - ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา ๒๒.๐๐ น.

 

ลงชื่อ นพดล บุญประทีป ประธานที่ประชุม
(นายนพดล บุญประทีป)

ลงชื่อ ชาตรี วชิรวัฒก์ ผู้บันทึกการประชุม
(นายชาตรี วชิรวัฒก์)

 

Login Form


ลืมรหัสผ่าน

Who's Online

มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Hit Counter

ผู้เยี่ยมชม: 12529619