sangharaja
หน้าแรก
บันทึกข้อหารือกรรมการชมรม 1/2555 พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย Administrator   
พฤหัสบดี,07 มิถุนายน 2012

     reportบันทึกข้อหารือคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศรุ่น ๘๔ ปี ครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ร้านซ้งโภชนาสาขาถนนกัลปพฤกษ์ ถนนกัลปพฤกษ์ จอมทอง กรุงเทพมหานคร

 

     อ่านรายละเอียดด้านใน

บันทึกข้อหารือคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศรุ่น ๘๔ ปี
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ณ ร้านซ้งโภชนาสาขาถนนกัลปพฤกษ์ ถนนกัลปพฤกษ์ จอมทอง กรุงเทพมหานคร
----------------------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายนพดล บุญประทีป ๒. นายมนัส สุทธิ์อาภรณ์
๓. นายสุรศักดิ์ เดชะวงศ์อนันต์ ๔. นายเชาวลิต พุทธภิญโญ
๕. นายขวัญชัย พุ่มสุวรรณ ๖. นายชาตรี วชิรวัฒก์
๗. นายอิทธิชัย มัยมนัส  

 

เริ่มประชุมเวลา ๒๑.๐๐ น.
นายนพดล บุญประทีป ประธานชมรมฯ เป็นประธานที่ประชุม แจ้งว่าเนื่องจากการประชุมครั้งนี้กรรมการมาไม่ครบองค์ประชุมจึงไม่สามารถประชุมคณะกรรมการได้ จึงขอเปลี่ยนการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือของคณะกรรมการ โดยขอหารือในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

ประเด็นหารือวาระที่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     - ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕

ผลการหารือ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

 

ประเด็นหารือวาระที่ ๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
     - ประธานฯ แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีของชมรมฯ และยอดเงินคงเหลือในส่วนของเงินช่วยน้อง ณ วันประชุมมียอดเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๔.๐๐ บาท และ ๒๐,๔๒๐.๐๐ บาท ตามลำดับ และเงินกองทุนสำหรับจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑๔,๘๐๐.๐๐ บาท

ผลการหารือ
รับทราบ

     - ประธานฯ แจ้งว่าได้รองจ่ายเงินในนามชมรมฯ ไปจำนวน ๔,๓๘๐.๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าพวงหรีดและเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายพงษ์ธร เงาวิศิษฏ์กุล ค่าพวงหรีดเคารพศพบิดานายปรีชา วชิรวัฒก์ , บิดานาย ศรศักดิ์ พูลแย้ม แต่เนื่องจากเงินค่าพวงหรีดเคารพศพบิดานายปรีชา วชิรวัฒก์ จำนวน ๓๘๐.๐๐ บาท นายชาตรี วชิรวัฒก์ เป็นผู้รองจ่ายไป แจ้งว่าไม่ประสงค์ที่ขอเบิกชดเชยและขอมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้ชมรมฯ จึงเหลือเงินที่ได้รองจ่ายไปทั้งสิ้น ๔,๐๐๐.๐๐ บาท จึงขอเบิกเงินจำนวน ๔,๐๐๐.๐๐ บาท

ผลการหารือ
รับทราบ และอนุมัติเบิกเงินจำนวน ๔,๐๐๐.๐๐ บาท

 

     - ประธานฯ แจ้งว่าเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ ได้จัดประชุมและมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ แทนนายกสมาคมคนเก่า ผลการเลือกตั้งปรากฏว่านายธนพัฒน์ เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม

ผลการหารือ
รับทราบ

    

     - นายชาตรี วชิรวัฒก์ เลขาฯ ขอหารือเกี่ยวกับกรณีการนำพวงหรีดไปเคารพศพ น่าจะเปลี่ยนเป็นของอย่างอื่น เช่น ผ้าห่ม พัดลม ต้นไม้ หนังสือ เป็นต้น แทน ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กว่าพวงหรีด
ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่าเมื่อมีงานศพในครั้งต่อไปจะนำพัดลมไปเคารพศพ ในวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

ผลการหารือ
เห็นชอบ

 

ประเด็นหารือวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่องการจัดการประชุมสมาชิกชมรมพร้อมงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
      - ประธานฯ แจ้งว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วาระที่ ๓.๑ เห็นชอบให้จัดงานสังสรรค์ฯ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ สโมสรกองทัพบก สี่เสาเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่องานว่า “๕๐ ยังแข็ง (แรง)”เลี้ยงอาหารโต๊ะจีนในราคาโต๊ะละ ๑,๘๐๐.๐๐ บาท ประมูลรูปภาพของท่านเจ้าคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อหารายได้เข้าชมรมฯ ส่งจดหมาย sms แจ้งให้เพื่อนสมาชิกฯ ทราบ นั้น ขณะนี้ใกล้ถึงเวลาที่จะจัดงานแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารูปแบบของการจัดงานในปีนี้

     ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่ารูปแบบในการจัดงานยังคงให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วาระที่ ๓.๑ โดยเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณครูและเพื่อนที่ล่วงลับ ณ สำนักเลขาสมเด็จพระสังฆราช คณะเหลืองรังสี วัดบวรนิเวศวิหาร ในเวลา ๑๗.๐๐ น. เริ่มลงทะเบียนเข้าสู่งานสังสรรค์ประจำปี ณ สโมสรกองทัพบก สี่เสาเทเวศร์ มีกิจกรรมมุทิตาจิตคุณครู และร่วมสังสรรค์ในหมู่ลูกนาคา เลือกตั้งประธานฯ เพื่อเข้ามาบริหารชมรมฯ เป็นต้น ในการนี้นายสุรศักดิ์ เดชะวงศ์อนันต์ ที่ปรึกษาฯ ได้มอบเงินจำนวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

ผลการหารือ
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และนายสุรศักดิ์ เดชะวงศ์อนันต์ มา ณ โอกาสนี้

 

ประเด็นหารือวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -
- ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา ๒๒.๓๐ น.

 

ลงชื่อ นพดล บุญประทีป ประธานที่ประชุม
(นายนพดล บุญประทีป)

ลงชื่อ ชาตรี วชิรวัฒก์ ผู้บันทึกการประชุม
(นายชาตรี วชิรวัฒก์)

 

Login Form


ลืมรหัสผ่าน

Who's Online

Hit Counter

ผู้เยี่ยมชม: 12516332