sangharaja
หน้าแรก
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2555 พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย Administrator   
อังคาร,22 พฤษภาคม 2012

report2     รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 ณ สวนอาหารนาทอง เหม่งจ๋าย ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียดได้ด้านใน

รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศรุ่น ๘๔ ปี
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕
ณ สวนอาหารนาทอง เหม่งจ๋าย ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

----------------------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายนพดล  บุญประทีป ๒. นายมนัส  สุทธิ์อาภรณ์
๓. นายสุรศักดิ์  เดชะวงศ์อนันต์ ๔. นายเชาวลิต  พุทธภิญโญ
๕. น.อ.น.พ. เอกภพ  จันทนพ ๖. นายชาตรี  วชิรวัฒก์
๗. นายชัยพัฒน์  จรูญพงศ์ ๘. นายอิทธิชัย  มัยมนัส
๙. พ.ท. ใจเทพ  สุวรรณทัต ๑๐. นายไวพจน์  คดบัว
๑๑. นายขวัญชัย  พุ่มสุวรรณ ๑๒. นายสุทัศน์  จิตรชื่น


เริ่มประชุมเวลา ๒๑.๐๐ น.
นายนพดล  บุญประทีป ประธานชมรมฯ เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ และบันทึกข้อหารือคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม
    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ และบันทึกข้อหารือคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- ประธานฯ แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีของชมรมฯ และยอดเงินคงเหลือในส่วนของเงินช่วยน้อง ณ วันประชุมมียอดเงินทั้งสิ้น ๙๙๔.๐๐ บาท และ ๒๐,๔๒๐.๐๐ บาท ตามลำดับ และเงินกองทุนสำหรับจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท

มติที่ประชุม
รับทราบ

- ประธานฯ แจ้งว่าได้รองจ่ายเงินในนามชมรมฯ ไปจำนวน ๓,๒๐๐.๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าพวงหรีดเคารพศพบิดานายอานนท์ สงวนวงษ์ บิดา พ.ต.ท.ไพสิฐ แก้วจรัส เป็นต้น จึงขอเบิกเงินจำนวน ๓,๒๐๐.๐๐ บาท
      ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่าเนื่องจากขณะนี้ยอดเงินในบัญชีของชมรมฯ คงเหลือ๙๙๔.๐๐ บาท ซึ่งไม่พอที่จะให้ประธานฯ เบิกชดเชย ขณะนี้คงเหลือเงินในส่วนของเงินช่วยน้องจำนวน ๒๐,๔๒๐.๐๐ บาท และเงินกองทุนสำหรับจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท จึงเห็นควรให้เบิกเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากเงินกองทุนสำหรับจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๕๔

มติที่ประชุม
    อนุมัติเบิกเงินจำนวน ๓,๒๐๐.๐๐ บาท จากเงินกองทุนสำหรับจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๕๔

-นายสุทัศน์  จิตรชื่น รองประธานฯ แจ้งว่าขณะนี้ได้นำเว็ปไซต์ของชมรมฯ ลิงค์เข้ากับ Facebook แล้ว ขอให้กรรมการฯ และเพื่อนสมาชิกฯ เข้าไปโพสต์ข้อความ หรือแสดงความคิดเห็น พร้อมกด Like ใน Facebook ในนามของ “ชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศน์ รุ่น ๘๔ ปี”

มติที่ประชุม
    รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑    เรื่องการจัดการประชุมสมาชิกชมรมพร้อมงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

- ประธานฯ แจ้งว่าสืบเนื่องจากผลการหารือของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วาระที่ ๑ ให้เลื่อนการจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๕๔ -๒๕๕๕ จากวันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ สโมสรกองทัพบก สี่เสาเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร และให้ส่งจดหมาย sms แจ้งให้เพื่อนสมาชิกฯ ทราบ นั้น ขณะนี้ใกล้ถึงเวลาที่จะจัดงานแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารูปแบบของการจัดงานในปีนี้

     ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่ารูปแบบในการจัดงานยังคงให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วาระที่ ๓.๑ ให้ใช้ชื่องานว่า “๕๐ ยังแข็ง (แรง)”ส่วนการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในครั้งนี้จะเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนในราคาโต๊ะละ ๑,๘๐๐.๐๐ บาท สำหรับกรณีที่ขณะนี้เงินของชมรมฯ เหลือเพียง ๙๐๐ กว่าบาทนั้น ขณะนี้นายสิทธิโชค ศรีสุคนธ์ ได้มอบรูปภาพของท่านเจ้าคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมกรอบรูปให้ทางชมรมฯ เพื่อนำออกประมูลหารายได้เข้าชมรมฯ และนายเชาวลิต  พุทธภิญโญ กรรมการฯ ได้มอบเงินจำนวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาทเพื่อสมทบในส่วนของเงินทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณครู และเพื่อนที่เสียชีวิต

มติที่ประชุม
    ที่ประชุมมีมติรับทราบ และขอขอบคุณนายสิทธิโชค ศรีสุคนธ์  และนายเชาวลิต  พุทธภิญโญ มา ณ โอกาสนี้

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -
- ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา ๒๒.๓๐ น.

ลงชื่อ        นพดล  บุญประทีป    ประธานที่ประชุม
        (นายนพดล  บุญประทีป)
ลงชื่อ        ชาตรี  วชิรวัฒก์        ผู้บันทึกการประชุม
        (นายชาตรี  วชิรวัฒก์)

 

Login Form


ลืมรหัสผ่าน

Who's Online

Hit Counter

ผู้เยี่ยมชม: 12516074