sangharaja
หน้าแรก
บันทึกข้อหารือคณะกรรมการชมรม ครั้งที่1/2554 พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย Administrator   
พุธ,18 มกราคม 2012

     articlesศิษย์เก่าบวรนิเวศรุ่น ๘๔ ปี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สโมสรกองทัพบก สี่เสาเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียดได้ด้านใน

บันทึกข้อหารือคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศรุ่น ๘๔ ปี
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
ณ สโมสรกองทัพบก สี่เสาเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
----------------------------------------------

ผู้เข้าร่วมหารือ
๑. นายนพดล  บุญประทีป ๒. นายสุชาติ  บำรุงไทยวรกุล
๓. นายไวพจน์  คดบัว ๔. นายเชาวลิต  พุทธภิญโญ
๕. นายขวัญชัย  พุ่มสุวรรณ ๖. นายสุรศักดิ์  เดชะวงศ์อนันต์
๗. พลตรีสวัสดิ์  ทัศนา ๘. นายชาตรี  วชิรวัฒก์
๙. นายมนัส  สุทธิ์อาภรณ์  


เริ่มประชุมเวลา ๒๐.๓๐ น.
     นายนพดล  บุญประทีป ประธานชมรมฯ เป็นประธานที่ประชุม แจ้งว่าเนื่องจากการประชุมครั้งนี้กรรมการมาไม่ครบองค์ประชุมจึงไม่สามารถประชุมคณะกรรมการได้ จึงขอเปลี่ยนการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือของคณะกรรมการ โดยขอหารือในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ประเด็นหารือวาระที่ ๑    เรื่องสืบเนื่อง

     - ประธานฯ ขอหารือกรณีตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วาระที่ ๓.๑ เห็นชอบให้จัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่สโมสรกองทัพบก สี่เสาเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร โดยรูปแบบในการจัดงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วาระที่ ๓.๑ เนื่องจากขณะนี้ยังปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากการเกิดอุทกภัยขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย เป็นต้น ซึ่งคาดว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อการจัดงานฯ ในครั้งนี้ จึงขอหารือที่ประชุมว่าควรเลื่อนการจัดงานฯ หรือไม่ หากเลื่อนการจัดงานฯ ควรจัดงานฯ ในเดือนใด

     ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่าให้เลื่อนการจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๕๔ จากวันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ สโมสรกองทัพบก สี่เสาเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร และให้ส่งจดหมาย sms แจ้งให้เพื่อนสมาชิกฯ ทราบ

ผลการหารือ     เห็นชอบ

 

ประเด็นหารือวาระที่ ๒    เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -
- ประธานฯ กล่าวปิดการหารือเวลา ๒๒.๐๐ น.

ลงชื่อ   นพดล  บุญประทีป   ประธาน

(นายนพดล  บุญประทีป)

 

ลงชื่อ   ชาตรี  วชิรวัฒก์   ผู้บันทึกข้อหารือ

(นายชาตรี  วชิรวัฒก์)

 

Login Form


ลืมรหัสผ่าน

Who's Online

มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Hit Counter

ผู้เยี่ยมชม: 12516030