sangharaja
หน้าแรก
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2554 พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย Administrator   
พฤหัสบดี,08 ธันวาคม 2011

report2     รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศรุ่น 84 ปี ครั้งที่ 6/2554 (แก้ไข 19 ธค.54)

เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554 ณ สโมสรกองทัพบก สี่เสาเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

 

อ่านรายละเอียดได้ด้านใน

รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศรุ่น ๘๔ ปี
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔
ณ สโมสรกองทัพบก สี่เสาเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
----------------------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายนพดล  บุญประทีป ๒. นายมนัส  สุทธิ์อาภรณ์
๓. นายเชาวลิต  พุทธภิญโญ ๔. นายขวัญชัย  พุ่มสุวรรณ
๕. นายอำพล  ลือสมุทร ๖. นายธีรชัย  ปิยะเจริญวัฒนา
๗. นายสุรศักดิ์  เดชะวงศ์อนันต์ ๘. นายชาตรี  วชิรวัฒก์
๙. นายสุพจน์  ชววิวรรชน์ ๑๐. นายอิทธิชัย  มัยมนัส

 


เริ่มประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น.
นายนพดล  บุญประทีป ประธานชมรมฯ เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     - ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
      - ประธานฯ แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีของชมรมฯ และยอดเงินคงเหลือในส่วนของเงินช่วยน้อง ณ    วันประชุมมียอดเงินทั้งสิ้น ๙๙๔.๐๐ บาท และ ๒๐,๔๒๐.๐๐ บาท ตามลำดับ และเงินกองทุนสำหรับจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท

มติที่ประชุม
รับทราบ

      - ประธานฯ แจ้งว่านายธานินทร์ วศินยนต์ อดีตกรรมการของชมรมฯ ได้ยกเลิกการจัดงานเลี้ยงที่สโมสรกองทัพบกในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ และได้วางเงินมัดจำไว้ ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท ยินดีมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้กับชมรมฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๕๔ โดยให้ทางชมรมฯ ประสานงานกับสโมสรกองทัพบกต่อไป

มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายประธานฯ ประสานงานกับทางสโมสรกองทัพบก และขอขอบคุณนายธานินทร์ฯ มา ณ โอกาสนี้

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องสืบเนื่อง
      ๓.๑    เรื่องการจัดการประชุมสมาชิกชมรมพร้อมงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๕๔
          - ประธานฯ แจ้งว่าสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วาระที่ ๓.๑ รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ สโมสรกองทัพบก สี่เสาเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร นั้น เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งคาดว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อการจัดงานฯ ในครั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะเลื่อนการจัดงานฯ ในปีนี้หรือไม่ หากเลื่อนการจัดงานฯ ควรจัดงานฯในเดือนใด

          ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่าให้เลื่อนการจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๕๔ จากวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นวันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยใช้สถานที่จัดงานฯ ตามเดิมคือ สโมสรกองทัพบก สี่เสาเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร และให้ส่งจดหมาย sms แจ้งให้เพื่อนสมาชิกฯ ทราบ รูปแบบในการจัดงานยังคงให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วาระที่ ๓.๑ สำหรับราคาอาหาร ประธานฯ ได้สอบถามจากสโมสรฯ แล้วได้ความว่า
          - บุ๊ฟเฟ่ มีราคาตั้งแต่ ๑๘๐ , ๒๐๐ บาท/คน เป็นต้น
          - โต๊ะจีน มีราคาตั้งแต่ ๑,๔๐๐ , ๑,๘๐๐ , ๒,๐๐๐ บาท/โต๊ะ เป็นต้น
เมื่อเปรียบเทียบราคาแล้วที่ประชุมเห็นว่าในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในครั้งนี้จะเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนในราคาโต๊ะละ ๑,๘๐๐ บาท

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องอื่นๆ
      ๔.๑    การเลือกตั้งประธานชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศรุ่น ๘๔ ปี
          - ประธานฯ แจ้งว่าสืบเนื่องจากตำแหน่งประธานชมรมฯ ที่รับผิดชอบอยู่นี้ได้ทำหน้าที่ต่อจากวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี มาครบ ๑ ปีแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมว่าในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในครั้งนี้ควรให้มีการเลือกตั้งประธานชมรมฯ ด้วย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ประธานฯ เสนอ
        - ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา ๒๒.๐๐ น.

ลงชื่อ        นพดล  บุญประทีป    ประธานที่ประชุม
        (นายนพดล  บุญประทีป)
ลงชื่อ        ชาตรี  วชิรวัฒก์        ผู้บันทึกการประชุม
        (นายชาตรี  วชิรวัฒก์)

 

Login Form


ลืมรหัสผ่าน

Who's Online

Hit Counter

ผู้เยี่ยมชม: 12530131