sangharaja
หน้าแรก
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2554 พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย Administrator   
จันทร์,05 กันยายน 2011

report     รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศรุ่น ๘๔ ปี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ร้านริมบึง เหม่งจ๋าย ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

 

     อ่านรายละเอียดได้ด้านใน

รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศรุ่น ๘๔ ปี
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
ณ ร้านริมบึง เหม่งจ๋าย ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

----------------------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายนพดล บุญประทีป ๒. นายมนัส สุทธิ์อาภรณ์
๓. นายเชาวลิต พุทธภิญโญ ๔. นายไวพจน์ คดบัว
๕. น.อ.น.พ. เอกภพ จันทนพ ๖. นายธีรชัย ปิยะเจริญวัฒนา
๗. นายภาวิศ ช่ออบเชย ๘. นายชัยพัฒน์ จรูญพงศ์
๙. นายขวัญชัย พุ่มสุวรรณ ๑๐. นายสุพจน์ ชววิวรรชน์
๑๑. นายชาตรี วชิรวัฒก์  


เริ่มประชุมเวลา ๒๐.๓๐ น. นายนพดล บุญประทีป ประธานชมรมฯ เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ประธานฯ แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีของชมรมฯ และยอดเงินคงเหลือในส่วนของเงินช่วยน้อง ณ วันประชุมมียอดเงินทั้งสิ้น ๙๙๔.๐๐ บาท และ ๒๐,๔๒๐.๐๐ บาท ตามลำดับ

มติที่ประชุม
รับทราบ

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่องการจัดการประชุมสมาชิกชมรมพร้อมงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๕๔ - ประธานฯ แจ้งว่าสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วาระที่ ๓.๑ เห็นชอบให้ใช้ชื่องานว่า “๕๐ ยังแข็ง (แรง)” และมอบให้พล.ต.สวัสดิ์ ที่ปรึกษาฯ จองห้องจัดเลี้ยงที่สโมสรกองทัพบก สี่เสาเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการจัดงานในปีนี้

ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่ารูปแบบในการจัดงานยังคงเน้นรูปแบบเดิมตามที่เคยจัดงานมา และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานฯ ในปีนี้ ดังนี้

     - พล.ต.สวัสดิ์ ที่ปรึกษาฯ จองห้องจัดเลี้ยงที่สโมสรกองทัพบก สี่เสาเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว
     - นายชัยพัฒน์ กรรมการฯ นิมนต์พระจำนวน ๑๐ รูป เรียบร้อยแล้ว (ทำบุญอุทิศส่วนกุศลฯ ที่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช คณะเหลืองรังสี วัดบวรนิเวศวิหาร เวลา ๑๕.๓๐ น.) และจะขอสนับสนุนเบียร์สดจากเบียร์ช้าง
      - นายธีรชัย รองประธานฯ สนับสนุนเสื้อทีเชิ๊ตจำนวน ๒๐ ตัว
     - ประธานฯ สนับสนุนเงินจำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
     - นายมนัส ที่ปรึกษาฯ นายธีรชัย รองประธานฯ นายสุพจน์ กรรมการฯ นายไวพจน์ กรรมการฯ นาย ภาวิศ กรรมการฯ และนายชาตรี เลขานุการฯ สนับสนุนเงินคนละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท รวม ๖,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งประธานฯ ได้รับมอบเงินไว้เรียบร้อยแล้ว
     - ตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยทีมงานของ น.อ.น.พ. เอกภพ กรรมการฯ พร้อมด้วยพยาบาลสาวสวย
     - กิจกรรมบนเวที ประกอบด้วย ดนตรี โคโยตี จับรางวัล เป็นต้น
     - อาหารและเครื่องดื่ม ให้สอบถามรายละเอียดและราคา (โต๊ะจีน บุ๊ฟเฟ่ น้ำแข็ง โซดา น้ำอัดลม น้ำดื่ม) จากสโมสรฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

 

- ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา ๒๒.๐๐ น.

 

ลงชื่อ นพดล บุญประทีป ประธานที่ประชุม
(นายนพดล บุญประทีป)

ลงชื่อ ชาตรี วชิรวัฒก์ ผู้บันทึกการประชุม
(นายชาตรี วชิรวัฒก์)

 

Login Form


ลืมรหัสผ่าน

Who's Online

มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Hit Counter

ผู้เยี่ยมชม: 12529958