sangharaja
หน้าแรก
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2554 พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย Administrator   
ศุกร์,15 กรกฎาคม 2011

report2     รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศรุ่น ๘๔ ปี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ร้านริมบึง เหม่งจ๋าย ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

     อ่านรายละเอียดได้ด้านใน

รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าบวรนิเวศรุ่น ๘๔ ปี
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ ร้านริมบึง เหม่งจ๋าย ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

----------------------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายนพดล บุญประทีป ๒. นายมนัส สุทธิ์อาภรณ์
๓. นายเชาวลิต พุทธภิญโญ ๔. นายไวพจน์ คดบัว
๕. น.อ.น.พ. เอกภพ จันทนพ ๖. นายอิทธิชัย มัยมนัส
๗. นายธีรชัย ปิยะเจริญวัฒนา ๘. นายชัยพัฒน์ จรูญพงศ์
๙. นายพงษ์ธร เงาวิศิษฏ์กุล ๑๐. นายภาวิศ ช่ออบเชย
๑๑. นายสุรศักดิ์ เดชะวงศ์อนันต์ ๑๒. นายชาตรี วชิรวัฒก์

 

เริ่มประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น.
นายนพดล บุญประทีป ประธานชมรมฯ เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ประธานฯ แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีของชมรมฯ และยอดเงินคงเหลือในส่วนของเงินช่วยน้อง ณ วันประชุมมียอดเงินทั้งสิ้น ๖,๐๓๔.๐๐ บาท และ ๒๐,๔๒๐.๐๐ บาท ตามลำดับ

มติที่ประชุม
รับทราบ

 

 - ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบิดาของนายนพดล บุญประทีป ประธานฯ ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรม ณ ศาลา ๑ วัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๑ มิถุนายน๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. และบริจาคศพให้โรงพยาบาลศิริราชในวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ในการนี้ได้ส่งพวงหรีดในนามชมรม ศบน. รุ่น ๘๔ ปี ไปเคารพศพแล้ว พร้อมกับช่วยงานในนามชมรมจำนวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท และขอเบิกเงินค่าพวงหรีดจำนวน ๒,๘๐๐.๐๐ บาท ด้วย

มติที่ประชุม
รับทราบ และอนุมัติเบิกเงินจำนวน ๒,๘๐๐.๐๐ บาท

 

- ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้รับแจ้งจากนายสุทัศน์ รองประธานฯ ว่าเว็ปไซต์ของชมรมจะหมดอายุลงในเดือนนี้ทางชมรมจะต่ออายุหรือไม่ ถ้าต่ออายุจะต้องเสียค่าต่ออายุเป็นเงินจำนวน ๒,๘๔๐.๐๐ บาทต่อปี จึงขอให้ที่ประชุมมีมติในเรื่องนี้

มติที่ประชุม
อนุมัติให้ต่ออายุเว็ปไซต์ของชมรมออกไปอีก 1 ปี และอนุมัติจ่ายเงินจำนวน ๒,๘๔๐.๐๐ บาท

 

- ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้รับแจ้งจากภรรยาของนายศรศักดิ์ พูลแย้ม ว่าอาการป่วยของนายศรศักดิ์ พูลแย้มขณะนี้หนักขึ้น

มติที่ประชุม
รับทราบ

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่องการจัดการประชุมสมาชิกชมรมพร้อมงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๕๔
- ประธานฯ แจ้งว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วาระที่ ๓.๑ เห็นชอบให้ พล.ต.สวัสดิ์ ที่ปรึกษาฯ เป็นผู้ติดต่อสถานที่จัดงาน ส่วนรูปแบบในการจัดงานเห็นควรพิจารณาในการประชุมกรรมการคราวต่อไปนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่และรูปแบบการจัดงานในปีนี้

ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่าจะจัดงานที่สโมสรกองทัพบก สี่เสาร์เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร ส่วนห้องที่จะจัดนั้นให้ พล.ต.สวัสดิ์ ที่ปรึกษาฯ เป็นผู้ติดต่อสอบถามต่อไป โดยใช้ชื่องานว่า “๕๐ ยังแข็ง (แรง) ตามที่นายธีรชัย รองประธานฯ เสนอ โดยจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณครู และเพื่อนที่เสียชีวิตเวลา ๑๕.๐๐ น. ที่คณะเหลืองรังสี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่วนรูปแบบของงานจะพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้ พล.ต.สวัสดิ์ ที่ปรึกษาฯ เป็นผู้ติดต่อเกี่ยวกับห้องที่จะจัดงาน

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านายอิทธิชัย มัยมนัส กรรมการฯ ได้บริจาคเงินจำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสังสรรค์ประจำปี ๒๕๕๔

มติที่ประชุม
รับทราบ

 

- ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา ๒๒.๐๐ น.

 

ลงชื่อ นพดล บุญประทีป ประธานที่ประชุม
(นายนพดล บุญประทีป)

 

ลงชื่อ ชาตรี วชิรวัฒก์ ผู้บันทึกการประชุม
(นายชาตรี วชิรวัฒก์)

 

Login Form


ลืมรหัสผ่าน

Who's Online

มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Hit Counter

ผู้เยี่ยมชม: 12529663