หน้าแรก arrow ข่าวและบทความ arrow มงคลแห่งชีวิต arrow ธงไทย
ธงไทย พิมพ์ อีเมล
เรื่องโดย ศร   
พุธ,04 พฤศจิกายน 2009

  

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ถึงเสนาบดีที่ประชุมกันอยู่บนเรือพระที่นั่งมหาจักรี วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๔๓๖ 


"...ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น
คือความสำนึก ตระหนักในคุณของแผ่นดินอันเป็นที่เกิด ที่อาศัย
ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติ
ไว้ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป ..."

พระบรมราโชวาท
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์
ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2529

ธงชาติไทย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธงไตรรงค์ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 6 ส่วน ยาว 9 ส่วน ด้านกว้างแบ่งเป็น 5 แถบตลอดความยาวของผืนธง ตรงกลางเป็นแถบสีน้ำเงินแก่กว้าง 2 ส่วน ต่อจากแถบสีน้ำเงินแก่ออกไปทั้ง 2 ข้างเป็นแถบสีขาวกว้างข้างละ 1 ส่วน ต่อจากแถบสีขาวออกไปทั้ง 2 ข้างเป็นแถบสีแดงกว้างข้างละ 1 ส่วน เหตุที่เรียกชื่อว่าธงไตรรงค์เพราะสีที่ประกอบเข้าเป็นธงชาติมี 3 สี คือ สีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน (สีขาบ)

ประวัติธงชาติไทย

        การใช้ธงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยถือกันว่าเริ่มขึ้นในรัชสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 2199 - พ.ศ. 2231) โดยเป็นธงพื้นสีแดง และไม่มีสัญลักษณ์ใดๆ ในสมัยต่อๆ มา ได้มีการนำสัญลักษณ์ต่างๆ มาประดับบนธงพื้นสีแดงเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นธงสำหรับเรือหลวง ได้แก่ จักรสีขาววงใหญ่ และช้างเผือกในจักรสีขาว ส่วนเรือค้าขายเอกชนยังคงใช้ธงสีแดงเกลี้ยงเหมือนเดิม

ความหมายของธง

        ในพระราชนิพนธ์เครื่องหมายแห่งไตรรงค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้นิยามความหมายของธงไว้ว่า • สีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีให้แก่ชาติ

• สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งพระพุทธศาสนา

• สีน้ำเงิน หมายถึง สีส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์

        ต่อมาความหมายได้กลายไปเล็กน้อย โดยสื่อความหมายถึงสถาบันหลักของชาติ 3 สิ่ง ดังนี้ • สีแดง หมายถึง ชาติ

• สีขาว หมายถึง ศาสนา

• สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

        ทั้งสามสิ่งนี้ถือเป็นคติหรือคำขวัญอย่างไม่เป็นทางการของประเทศไทยในปัจจุบัน

 

ธงชาติไทยสมัยต่างๆ

ภาพ:ธงชาติไทย2.jpg

สมัยอยุธยา - พ.ศ. 2325 (ธงเรือหลวง)

สมัยอยุธยา - พ.ศ. 2398 (ธงเรือเอกชน)

การบังคับใช้ : ใช้เป็นธรรมเนียมสืบมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช


ภาพ:ธงชาติไทย3.jpg


พ.ศ. 2325 - 2360

การบังคับใช้ : พระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช


ภาพ:ธงชาติไทย4.jpg

พ.ศ. 2360 – 2398

การบังคับใช้ : พระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย


ภาพ:ธงชาติไทย5.jpg

พ.ศ. 2398 – 2459

การบังคับใช้ : พระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม ร.ศ. 110

พระราชบัญญัติธง ร.ศ. 116

พระราชบัญญัติธง ร.ศ. 118

พระราชบัญญัติธง ร.ศ. 129


ภาพ:ธงชาติไทย6.jpg


พ.ศ. 2459 – 2460

การบังคับใช้ : พระราชบัญญัติธง ร.ศ. 129 (ธงราชการ)

พระบรมราชโองการ ประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธง ร.ศ. 129 พ.ศ. 2459


ภาพ:ธงชาติไทย7.jpg


พ.ศ. 2459 - 2460

การบังคับใช้ : พระบรมราชโองการ ประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธง ร.ศ. 129 พ.ศ. 2459 (ในชื่อ "ธงค้าขาย")


ภาพ:ธงชาติไทย8.jpg


พ.ศ. 2460 – ปัจจุบัน

การบังคับใช้ : พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460

พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2479

 

http://www.panyathai.or.th